Oita AS
Juridisk navn:  Oita AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62835060
Fax:
2232 Tobøl 2232 Tobøl
Fylke: Kommune:
Innlandet Eidskog
Org.nr: 990549729
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10/29/2006
Foretakstype: AS
Tidligere navn: øivind taugbøl eiendom as
Revisor: Sør-Hedmark Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
217.65%
Egenkapital  
  
1.47%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 12.000 0 0 0 165.000
Resultat: 54.000 17.000 66.000 434.000 75.000
Egenkapital: 3.039.000 2.995.000 2.983.000 2.931.000 2.497.000
Regnskap for  Oita AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 12.000 0 0 0 165.000
Driftskostnader -9.000 -34.000 -34.000 -17.000 -92.000
Driftsresultat 3.000 -35.000 -34.000 -17.000 74.000
Finansinntekter 51.000 51.000 100.000 452.000 2.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans 50.000 51.000 100.000 452.000 2.000
Resultat før skatt 54.000 17.000 66.000 434.000 75.000
Skattekostnad -10.000 -5.000 -14.000 0 0
Årsresultat 44.000 12.000 52.000 434.000 75.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.525.000 2.534.000 2.541.000 2.548.000 805.000
Sum omløpsmidler 595.000 578.000 766.000 1.416.000 2.050.000
Sum eiendeler 3.120.000 3.112.000 3.307.000 3.964.000 2.855.000
Sum opptjent egenkapital 2.939.000 2.895.000 2.883.000 2.831.000 2.397.000
Sum egenkapital 3.039.000 2.995.000 2.983.000 2.931.000 2.497.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 81.000 117.000 324.000 1.032.000 358.000
Sum gjeld og egenkapital 3.120.000 3.112.000 3.307.000 3.963.000 2.855.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.000 0 0 0 0
Andre inntekter 11.000 0 0 0 165.000
Driftsinntekter 12.000 0 0 0 165.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 -21.000 0 0 0
Avskrivning 0 -7.000 -7.000 -7.000 -8.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.000 -6.000 -27.000 -10.000 -84.000
Driftskostnader -9.000 -34.000 -34.000 -17.000 -92.000
Driftsresultat 3.000 -35.000 -34.000 -17.000 74.000
Finansinntekter 51.000 51.000 100.000 452.000 2.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans 50.000 51.000 100.000 452.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 44.000 12.000 52.000 434.000 75.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 9.000 16.000 23.000 30.000
Sum varige driftsmidler 0 9.000 16.000 23.000 30.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.525.000 2.525.000 2.525.000 2.525.000 775.000
Sum anleggsmidler 2.525.000 2.534.000 2.541.000 2.548.000 805.000
Varebeholdning 0 0 0 0 19.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 309.000 259.000 191.000 541.000 1.072.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 286.000 320.000 575.000 875.000 960.000
Sum omløpsmidler 595.000 578.000 766.000 1.416.000 2.050.000
Sum eiendeler 3.120.000 3.112.000 3.307.000 3.964.000 2.855.000
Sum opptjent egenkapital 2.939.000 2.895.000 2.883.000 2.831.000 2.397.000
Sum egenkapital 3.039.000 2.995.000 2.983.000 2.931.000 2.497.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 9.000 5.000 14.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 21.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 72.000 92.000 310.000 1.032.000 358.000
Sum kortsiktig gjeld 81.000 117.000 324.000 1.032.000 358.000
Sum gjeld og egenkapital 3.120.000 3.112.000 3.307.000 3.963.000 2.855.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 514.000 461.000 442.000 384.000 1.692.000
Likviditetsgrad 1 7.3 4.9 2.4 1.4 5.7
Likviditetsgrad 2 7.3 4.9 2.4 1.4 5.7
Soliditet 97.4 96.2 90.2 7 87.5
Resultatgrad 2 44.8
Rentedekningsgrad 3
Gjeldsgrad 0 0 0.1 0.4 0.1
Total kapitalrentabilitet 1.7 0.5 2 1 2.7
Signatur
19.08.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
19.08.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex