Norland Drift Da
Juridisk navn:  Norland Drift Da
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Søredalen 950 Søredalen 950 Fax:
4308 Sandnes 4308 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 913681290
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 1/2/2014 1
Foretakstype: DA
Revisor: Bryne Revisjon AS
Regnskapsfører: Jærøk Da
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.78%
Resultat  
  
179.49%
Egenkapital  
  
12.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2016
Omsetning: 8.633.000 9.261.000 9.577.000 9.147.000
Resultat: 438.000 -551.000 -238.000 558.000
Egenkapital: 3.851.000 3.413.000 3.964.000 4.034.000
Regnskap for  Norland Drift Da
Resultat 2020 2019 2018 2016
Driftsinntekter 8.633.000 9.261.000 9.577.000 9.147.000
Driftskostnader -8.128.000 -9.764.000 -9.771.000 -8.573.000
Driftsresultat 506.000 -503.000 -195.000 574.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -69.000 -50.000 -44.000 -17.000
Finans -67.000 -49.000 -43.000 -16.000
Resultat før skatt 438.000 -551.000 -238.000 558.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 438.000 -551.000 -238.000 558.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.470.000 1.721.000 1.985.000 2.150.000
Sum omløpsmidler 5.740.000 4.993.000 5.616.000 5.435.000
Sum eiendeler 7.210.000 6.714.000 7.601.000 7.585.000
Sum opptjent egenkapital 3.851.000 3.413.000 3.964.000 4.034.000
Sum egenkapital 3.851.000 3.413.000 3.964.000 4.034.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.359.000 3.302.000 3.637.000 3.550.000
Sum gjeld og egenkapital 7.210.000 6.715.000 7.601.000 7.584.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.722.000 8.205.000 8.630.000 8.269.000
Andre inntekter 910.000 1.056.000 947.000 878.000
Driftsinntekter 8.633.000 9.261.000 9.577.000 9.147.000
Varekostnad -4.456.000 -5.083.000 -5.438.000 -3.855.000
Lønninger -358.000 -129.000 -331.000 -290.000
Avskrivning -330.000 -331.000 -337.000 -512.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.672.000 -3.673.000 -3.977.000 -3.540.000
Driftskostnader -8.128.000 -9.764.000 -9.771.000 -8.573.000
Driftsresultat 506.000 -503.000 -195.000 574.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -69.000 -50.000 -44.000 -17.000
Finans -67.000 -49.000 -43.000 -16.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 438.000 -551.000 -238.000 558.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 1.130.000 1.319.000 1.648.000 1.902.000
Sum varige driftsmidler 1.130.000 1.319.000 1.648.000 1.902.000
Sum finansielle anleggsmidler 340.000 403.000 338.000 248.000
Sum anleggsmidler 1.470.000 1.721.000 1.985.000 2.150.000
Varebeholdning 4.877.000 4.168.000 4.874.000 3.912.000
Kundefordringer 587.000 626.000 469.000 430.000
Andre fordringer 276.000 199.000 273.000 558.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 0 1.000 535.000
Sum omløpsmidler 5.740.000 4.993.000 5.616.000 5.435.000
Sum eiendeler 7.210.000 6.714.000 7.601.000 7.585.000
Sum opptjent egenkapital 3.851.000 3.413.000 3.964.000 4.034.000
Sum egenkapital 3.851.000 3.413.000 3.964.000 4.034.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 927.000 951.000 949.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 868.000 894.000 894.000 501.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 191.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.564.000 1.457.000 1.794.000 2.859.000
Sum kortsiktig gjeld 3.359.000 3.302.000 3.637.000 3.550.000
Sum gjeld og egenkapital 7.210.000 6.715.000 7.601.000 7.584.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.381.000 1.691.000 1.979.000 1.885.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.5 1.5 1.5
Likviditetsgrad 2 0.3 0.2 0.2 0.4
Soliditet 53.4 50.8 52.2 53.2
Resultatgrad 5.9 -5.4 6.3
Rentedekningsgrad 7.3 -10.1 -4.4 33.8
Gjeldsgrad 0.9 1 0.9 0.9
Total kapitalrentabilitet 7.0 -7.5 -2.6 7.6
Signatur
26.02.2016
DELTAKERNE HVER FOR SEG.
Prokurister
26.02.2016
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex