Norge Rundt As
Juridisk navn:  Norge Rundt As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Tunvegen 14 Tunvegen 14 Fax:
2060 Gardermoen 2060 Gardermoen
Fylke: Kommune:
Viken Ullensaker
Org.nr: 924688661
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 2/2/2020 1
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 421.000
Resultat: 1.000
Egenkapital: 31.000
Regnskap for  Norge Rundt As
Resultat 2020
Driftsinntekter 421.000
Driftskostnader -419.000
Driftsresultat 1.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 1.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 104.000
Sum omløpsmidler 130.000
Sum eiendeler 234.000
Sum opptjent egenkapital 1.000
Sum egenkapital 31.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 203.000
Sum gjeld og egenkapital 234.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 421.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 421.000
Varekostnad 0
Lønninger -178.000
Avskrivning -45.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -196.000
Driftskostnader -419.000
Driftsresultat 1.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 104.000
Sum varige driftsmidler 104.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 104.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 44.000
Andre fordringer 73.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 13.000
Sum omløpsmidler 130.000
Sum eiendeler 234.000
Sum opptjent egenkapital 1.000
Sum egenkapital 31.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 16.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 187.000
Sum kortsiktig gjeld 203.000
Sum gjeld og egenkapital 234.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -73.000
Likviditetsgrad 1 0.6
Likviditetsgrad 2 0.6
Soliditet 13.2
Resultatgrad 0.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 6.5
Total kapitalrentabilitet 0.4
Signatur
10.06.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex