Norge 1927 As
Juridisk navn:  Norge 1927 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Kjeller/gateplan Sandviksveien 87A Kjeller/gateplan Sandviksveien 87A Fax:
5036 Bergen 5036 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 921186401
Aksjekapital: 50.000 NOK
Etableringsdato: 6/28/2018
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
48.19%
Resultat  
  
276.92%
Egenkapital  
  
55.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018
Omsetning: 409.000 276.000 144.000
Resultat: 49.000 13.000 11.000
Egenkapital: 106.000 68.000 59.000
Regnskap for  Norge 1927 As
Resultat 2020 2019 2018
Driftsinntekter 409.000 276.000 144.000
Driftskostnader -360.000 -264.000 -133.000
Driftsresultat 49.000 13.000 11.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 49.000 13.000 11.000
Skattekostnad -11.000 -3.000 -3.000
Årsresultat 38.000 9.000 9.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 139.000 103.000 98.000
Sum eiendeler 139.000 103.000 98.000
Sum opptjent egenkapital 56.000 18.000 9.000
Sum egenkapital 106.000 68.000 59.000
Sum langsiktig gjeld 19.000 24.000 18.000
Sum kortsiktig gjeld 14.000 11.000 22.000
Sum gjeld og egenkapital 139.000 103.000 99.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 409.000 276.000 144.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 409.000 276.000 144.000
Varekostnad -287.000 -188.000 -78.000
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -73.000 -76.000 -55.000
Driftskostnader -360.000 -264.000 -133.000
Driftsresultat 49.000 13.000 11.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 38.000 9.000 9.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 104.000 54.000 34.000
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 10.000 1.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 35.000 39.000 63.000
Sum omløpsmidler 139.000 103.000 98.000
Sum eiendeler 139.000 103.000 98.000
Sum opptjent egenkapital 56.000 18.000 9.000
Sum egenkapital 106.000 68.000 59.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 19.000 24.000 18.000
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 11.000 3.000 3.000
Skyldig offentlige avgifter 3.000 0 11.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.000 8.000
Sum kortsiktig gjeld 14.000 11.000 22.000
Sum gjeld og egenkapital 139.000 103.000 99.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 125.000 92.000 76.000
Likviditetsgrad 1 9.9 9.4 4.5
Likviditetsgrad 2 2.5 4.5 2.9
Soliditet 76.3 6 59.6
Resultatgrad 12.0 4.7 7.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0.5 0.7
Total kapitalrentabilitet 35.3 12.6 11.1
Signatur
24.07.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex