Njff Aust-Agder
Juridisk navn:  Njff Aust-Agder
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37036010
Åsbieveien 16 Industriveien 10 Idrettens hus 2 Fax: 37036011
4848 Arendal 4848 Arendal
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 986751157
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 11/16/1965
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
47.95%
Resultat  
  
205.15%
Egenkapital  
  
488.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2006 2003
Omsetning: 432.000 292.000
Resultat: 143.000 -136.000
Egenkapital: 529.000 -136.000
Regnskap for  Njff Aust-Agder
Resultat 2006 2003
Driftsinntekter 432.000 292.000
Driftskostnader -297.000 -438.000
Driftsresultat 134.000 -147.000
Finansinntekter 10.000 12.000
Finanskostnader -1.000 -1.000
Finans 9.000 11.000
Resultat før skatt 143.000 -136.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 143.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 259.000
Sum omløpsmidler 529.000 40.000
Sum eiendeler 529.000 299.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 529.000 -136.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 434.000
Sum gjeld og egenkapital 529.000 298.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 432.000 292.000
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning
Andre driftskostnader -297.000 -438.000
Driftskostnader -297.000 -438.000
Driftsresultat 134.000 -147.000
Finansinntekter 10.000 12.000
Finanskostnader -1.000 -1.000
Finans 9.000 11.000
Konsernbidrag
Utbytte 0 0
Årsresultat 143.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 0 259.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer
Kasse, bank 529.000 0
Sum omløpsmidler 529.000 40.000
Sum eiendeler 529.000 299.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 529.000 -136.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 434.000
Sum kortsiktig gjeld 0 434.000
Sum gjeld og egenkapital 529.000 298.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 529.000 -394.000
Likviditetsgrad 1 0.1
Likviditetsgrad 2 0.0 0.1
Soliditet 100.0 -45.6
Resultatgrad 31.0 -50.3
Rentedekningsgrad 144.0 -135.0
Gjeldsgrad 0.0 -3.2
Total kapitalrentabilitet 27.2 -45.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2006
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex