Murer Ekspert As
Juridisk navn:  Murer Ekspert As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Hovinveien 43G Hovinveien 43G Fax:
0576 Oslo 576 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 919165871
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 5/18/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomia Aas-Eng
Utvikling:
Omsetning  
  
-95.99%
Resultat  
  
-177.66%
Egenkapital  
  
-58.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017
Omsetning: 173.000 4.312.000 1.882.000 562.000
Resultat: -1.154.000 1.486.000 216.000 149.000
Egenkapital: 608.000 1.474.000 308.000 144.000
Regnskap for  Murer Ekspert As
Resultat 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 173.000 4.312.000 1.882.000 562.000
Driftskostnader -1.314.000 -2.804.000 -1.666.000 -413.000
Driftsresultat -1.141.000 1.508.000 216.000 149.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -13.000 -22.000 0 0
Finans -13.000 -22.000 0 0
Resultat før skatt -1.154.000 1.486.000 216.000 149.000
Skattekostnad 287.000 -320.000 -51.000 -36.000
Årsresultat -866.000 1.166.000 165.000 114.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 132.000 170.000 0 0
Sum omløpsmidler 986.000 2.560.000 910.000 359.000
Sum eiendeler 1.118.000 2.730.000 910.000 359.000
Sum opptjent egenkapital 578.000 1.444.000 278.000 114.000
Sum egenkapital 608.000 1.474.000 308.000 144.000
Sum langsiktig gjeld 52.000 86.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 458.000 1.170.000 601.000 215.000
Sum gjeld og egenkapital 1.118.000 2.730.000 909.000 359.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 171.000 4.312.000 1.878.000 562.000
Andre inntekter 2.000 0 5.000 0
Driftsinntekter 173.000 4.312.000 1.882.000 562.000
Varekostnad -163.000 -224.000 -60.000 -22.000
Lønninger -791.000 -2.172.000 -1.454.000 -310.000
Avskrivning -38.000 -46.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -322.000 -362.000 -152.000 -81.000
Driftskostnader -1.314.000 -2.804.000 -1.666.000 -413.000
Driftsresultat -1.141.000 1.508.000 216.000 149.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -13.000 -22.000 0 0
Finans -13.000 -22.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -866.000 1.166.000 165.000 114.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 132.000 170.000 0 0
Sum varige driftsmidler 132.000 170.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 132.000 170.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 762.000 2.028.000 675.000 122.000
Andre fordringer 170.000 0 1.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 53.000 532.000 234.000 236.000
Sum omløpsmidler 986.000 2.560.000 910.000 359.000
Sum eiendeler 1.118.000 2.730.000 910.000 359.000
Sum opptjent egenkapital 578.000 1.444.000 278.000 114.000
Sum egenkapital 608.000 1.474.000 308.000 144.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 52.000 86.000 0 0
Leverandørgjeld 31.000 49.000 8.000 21.000
Betalbar skatt 319.000 51.000 36.000
Skyldig offentlige avgifter 74.000 628.000 307.000 98.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 353.000 175.000 235.000 61.000
Sum kortsiktig gjeld 458.000 1.170.000 601.000 215.000
Sum gjeld og egenkapital 1.118.000 2.730.000 909.000 359.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 528.000 1.390.000 309.000 144.000
Likviditetsgrad 1 2.2 2.2 1.5 1.7
Likviditetsgrad 2 2.2 2.2 1.5 1.7
Soliditet 54.4 5 33.9 40.1
Resultatgrad -659.5 3 11.5 26.5
Rentedekningsgrad -87.8 68.5
Gjeldsgrad 0.8 0.9 2 1.5
Total kapitalrentabilitet -102.1 55.2 23.8 41.5
Signatur
25.03.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
21.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex