Multi Drift As
Juridisk navn:  Multi Drift As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Nygårdsveien 26 Nygårdsveien 26 Fax:
1423 Ski 1423 Ski
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 925141798
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 5/8/2020 1
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 476.000
Resultat: 2.000
Egenkapital: 32.000
Regnskap for  Multi Drift As
Resultat 2020
Driftsinntekter 476.000
Driftskostnader -475.000
Driftsresultat 2.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Resultat før skatt 2.000
Skattekostnad
Årsresultat 2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler
Sum omløpsmidler 101.000
Sum eiendeler 101.000
Sum opptjent egenkapital 2.000
Sum egenkapital 32.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 69.000
Sum gjeld og egenkapital 101.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 476.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 476.000
Varekostnad -34.000
Lønninger -150.000
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader -291.000
Driftskostnader -475.000
Driftsresultat 2.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 2.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Varebeholdning
Kundefordringer
Andre fordringer 43.000
Sum investeringer
Kasse, bank 56.000
Sum omløpsmidler 101.000
Sum eiendeler 101.000
Sum opptjent egenkapital 2.000
Sum egenkapital 32.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld 14.000
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter 55.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 69.000
Sum gjeld og egenkapital 101.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 32.000
Likviditetsgrad 1 1.5
Likviditetsgrad 2 1.5
Soliditet 31.7
Resultatgrad 0.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2.2
Total kapitalrentabilitet 2.0
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex