Motell Sørlandet As
Juridisk navn:  Motell Sørlandet As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Vallesverdveien 800 Vallesverdveien 800 Fax:
4790 Lillesand 4790 Lillesand
Fylke: Kommune:
Agder Lillesand
Org.nr: 918603964
Aksjekapital: 500.000 NOK
Etableringsdato: 2/2/2017 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon Sør As
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
82.93%
Resultat  
  
140.82%
Egenkapital  
  
334.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017
Omsetning: 300.000 164.000 219.000 41.000
Resultat: 120.000 -294.000 -187.000 -282.000
Egenkapital: 2.974.000 685.000 31.000 218.000
Regnskap for  Motell Sørlandet As
Resultat 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 300.000 164.000 219.000 41.000
Driftskostnader -181.000 -292.000 -190.000 -281.000
Driftsresultat 120.000 -128.000 30.000 -241.000
Finansinntekter 0 2.000 0
Finanskostnader -166.000 -219.000 -41.000
Finans -166.000 -217.000 -41.000
Resultat før skatt 120.000 -294.000 -187.000 -282.000
Skattekostnad -26.000 168.000 0 0
Årsresultat 93.000 -126.000 -187.000 -282.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.885.000 3.032.000 3.178.000 5.575.000
Sum omløpsmidler 300.000 1.100.000 0 0
Sum eiendeler 3.185.000 4.132.000 3.178.000 5.575.000
Sum opptjent egenkapital 1.694.000 -595.000 -469.000 -282.000
Sum egenkapital 2.974.000 685.000 31.000 218.000
Sum langsiktig gjeld 53.000 3.320.000 3.148.000 5.333.000
Sum kortsiktig gjeld 158.000 127.000 0 24.000
Sum gjeld og egenkapital 3.185.000 4.132.000 3.179.000 5.575.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 300.000 164.000 219.000 41.000
Driftsinntekter 300.000 164.000 219.000 41.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -147.000 -147.000 -147.000 -141.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -34.000 -145.000 -43.000 -140.000
Driftskostnader -181.000 -292.000 -190.000 -281.000
Driftsresultat 120.000 -128.000 30.000 -241.000
Finansinntekter 0 2.000 0
Finanskostnader -166.000 -219.000 -41.000
Finans -166.000 -217.000 -41.000
Konsernbidrag -81.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 93.000 -126.000 -187.000 -282.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 2.728.000 2.720.000 2.795.000 5.119.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 157.000 312.000 384.000 456.000
Sum varige driftsmidler 2.885.000 3.032.000 3.178.000 5.575.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.885.000 3.032.000 3.178.000 5.575.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 300.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 100.000 0 0
Sum omløpsmidler 300.000 1.100.000 0 0
Sum eiendeler 3.185.000 4.132.000 3.178.000 5.575.000
Sum opptjent egenkapital 1.694.000 -595.000 -469.000 -282.000
Sum egenkapital 2.974.000 685.000 31.000 218.000
Sum avsetninger til forpliktelser 53.000 50.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 24.000
Sum langsiktig gjeld 53.000 3.320.000 3.148.000 5.333.000
Leverandørgjeld 47.000 25.000 0 0
Betalbar skatt 3.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 111.000 100.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 158.000 127.000 0 24.000
Sum gjeld og egenkapital 3.185.000 4.132.000 3.179.000 5.575.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 142.000 973.000 0 -24.000
Likviditetsgrad 1 1.9 8.7 0
Likviditetsgrad 2 1.9 8.7 0 0
Soliditet 93.4 16.6 1 3.9
Resultatgrad 40.0 13.7 -587.8
Rentedekningsgrad -0.8 0.1 -5.9
Gjeldsgrad 0.1 5 101.5 24.6
Total kapitalrentabilitet 3.8 -3.1 1 -4.3
Signatur
24.09.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
10.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex