Mjølkeråen Maskin & Utleige As
Juridisk navn:  Mjølkeråen Maskin & Utleige As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Særvollsvegen 37 Særvollsvegen 49 Fax:
5217 Hagavik 5217 Hagavik
Fylke: Kommune:
Vestland Bjørnafjorden
Org.nr: 911711109
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 2/26/2013
Foretakstype: AS
Revisor: Os Revisjon ANS
Utvikling:
Omsetning  
  
-15.41%
Resultat  
  
-17.34%
Egenkapital  
  
-235.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.584.000 4.237.000 4.568.000 5.202.000 5.678.000
Resultat: -467.000 -398.000 -183.000 482.000 11.000
Egenkapital: -200.000 148.000 546.000 728.000 364.000
Regnskap for  Mjølkeråen Maskin & Utleige As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.584.000 4.237.000 4.568.000 5.202.000 5.678.000
Driftskostnader -4.174.000 -4.489.000 -4.636.000 -4.647.000 -5.626.000
Driftsresultat -589.000 -252.000 -70.000 554.000 52.000
Finansinntekter 173.000 0 0 0 0
Finanskostnader -51.000 -146.000 -114.000 -72.000 -41.000
Finans 122.000 -146.000 -114.000 -72.000 -41.000
Resultat før skatt -467.000 -398.000 -183.000 482.000 11.000
Skattekostnad 0 0 0 -120.000 -3.000
Årsresultat -467.000 -398.000 -183.000 361.000 8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.523.000 4.987.000 2.049.000 1.191.000 912.000
Sum omløpsmidler 125.000 169.000 265.000 322.000 477.000
Sum eiendeler 2.648.000 5.156.000 2.314.000 1.513.000 1.389.000
Sum opptjent egenkapital -500.000 -152.000 246.000 428.000 64.000
Sum egenkapital -200.000 148.000 546.000 728.000 364.000
Sum langsiktig gjeld 1.217.000 3.519.000 1.428.000 467.000 780.000
Sum kortsiktig gjeld 1.631.000 1.490.000 341.000 317.000 245.000
Sum gjeld og egenkapital 2.648.000 5.157.000 2.315.000 1.512.000 1.389.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.848.000 3.656.000 4.104.000 5.176.000 5.678.000
Andre inntekter 736.000 580.000 464.000 27.000 0
Driftsinntekter 3.584.000 4.237.000 4.568.000 5.202.000 5.678.000
Varekostnad -1.276.000 -1.528.000 -1.838.000 -1.660.000 -3.323.000
Lønninger -404.000 -509.000 -252.000 -605.000 -509.000
Avskrivning -291.000 -310.000 -265.000 -310.000 -278.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.203.000 -2.142.000 -2.281.000 -2.072.000 -1.516.000
Driftskostnader -4.174.000 -4.489.000 -4.636.000 -4.647.000 -5.626.000
Driftsresultat -589.000 -252.000 -70.000 554.000 52.000
Finansinntekter 173.000 0 0 0 0
Finanskostnader -51.000 -146.000 -114.000 -72.000 -41.000
Finans 122.000 -146.000 -114.000 -72.000 -41.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -467.000 -398.000 -183.000 361.000 8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.385.000 3.726.000 1.041.000 0 0
Maskiner anlegg 314.000 527.000 356.000 375.000 457.000
Driftsløsøre 824.000 734.000 653.000 816.000 455.000
Sum varige driftsmidler 2.523.000 4.987.000 2.049.000 1.191.000 912.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.523.000 4.987.000 2.049.000 1.191.000 912.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 436.000 230.000 653.000 112.000 387.000
Andre fordringer 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 204.000 84.000
Sum omløpsmidler 125.000 169.000 265.000 322.000 477.000
Sum eiendeler 2.648.000 5.156.000 2.314.000 1.513.000 1.389.000
Sum opptjent egenkapital -500.000 -152.000 246.000 428.000 64.000
Sum egenkapital -200.000 148.000 546.000 728.000 364.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 60.000 68.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.217.000 3.519.000 1.428.000 467.000 780.000
Leverandørgjeld 392.000 197.000 172.000 64.000 170.000
Betalbar skatt 0 0 0 120.000 3.000
Skyldig offentlige avgifter 29.000 -32.000 70.000 82.000 38.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.210.000 1.324.000 99.000 51.000 34.000
Sum kortsiktig gjeld 1.631.000 1.490.000 341.000 317.000 245.000
Sum gjeld og egenkapital 2.648.000 5.157.000 2.315.000 1.512.000 1.389.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.506.000 -1.321.000 -76.000 5.000 232.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 0.8 1 1.9
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.8 1 2.0
Soliditet -7.6 2.9 23.6 48.1 26.2
Resultatgrad -16.4 -5.9 -1.5 10.6 0.9
Rentedekningsgrad -11.5 -1.7 -0.6 7.7 1.3
Gjeldsgrad -14.2 33.8 3.2 1.1 2.8
Total kapitalrentabilitet -15.7 -4.9 36.6 3.7
Signatur
22.09.2016
SIGNATUR HVER FOR SEG
MJØLKERÅEN KENT IVAR
EKERHOVD VEGARD BAKERVIK
Prokurister
22.09.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2018
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex