Merete Haugli As
Juridisk navn:  Merete Haugli As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Frognerveien 10 Frognerveien 10 Fax:
0257 Oslo 257 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 913066006
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/5/2014 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kala AS
Utvikling:
Omsetning  
  
49.1%
Resultat  
  
99.43%
Egenkapital  
  
-94.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 580.000 389.000 698.000 1.675.000 1.848.000
Resultat: 349.000 175.000 346.000 180.000 66.000
Egenkapital: 14.000 239.000 125.000 356.000 223.000
Regnskap for  Merete Haugli As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 580.000 389.000 698.000 1.675.000 1.848.000
Driftskostnader -231.000 -214.000 -353.000 -1.494.000 -1.785.000
Driftsresultat 349.000 175.000 346.000 180.000 63.000
Finansinntekter 1.000 1.000 3.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 0
Finans 0 0 3.000
Resultat før skatt 349.000 175.000 346.000 180.000 66.000
Skattekostnad -77.000 -18.000 -78.000 0 0
Årsresultat 272.000 157.000 267.000 180.000 66.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 770.000 439.000 967.000 772.000 735.000
Sum eiendeler 770.000 439.000 967.000 772.000 735.000
Sum opptjent egenkapital -3.000 223.000 109.000 339.000 0
Sum egenkapital 14.000 239.000 125.000 356.000 223.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 756.000 200.000 841.000 416.000 512.000
Sum gjeld og egenkapital 770.000 440.000 967.000 772.000 735.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 440.000 299.000 593.000 1.466.000 1.639.000
Andre inntekter 140.000 89.000 105.000 209.000 209.000
Driftsinntekter 580.000 389.000 698.000 1.675.000 1.848.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -4.000 -8.000 -1.000 -767.000 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -227.000 -206.000 -352.000 -727.000 -1.785.000
Driftskostnader -231.000 -214.000 -353.000 -1.494.000 -1.785.000
Driftsresultat 349.000 175.000 346.000 180.000 63.000
Finansinntekter 1.000 1.000 3.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 0
Finans 0 0 3.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -497.000 -43.000 -500.000 0 0
Årsresultat 272.000 157.000 267.000 180.000 66.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 121.000 43.000 58.000 378.000 92.000
Andre fordringer -17.000 43.000 24.000 0 85.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 666.000 354.000 885.000 394.000 558.000
Sum omløpsmidler 770.000 439.000 967.000 772.000 735.000
Sum eiendeler 770.000 439.000 967.000 772.000 735.000
Sum opptjent egenkapital -3.000 223.000 109.000 339.000 0
Sum egenkapital 14.000 239.000 125.000 356.000 223.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 91.000 118.000 139.000 149.000 76.000
Betalbar skatt 77.000 18.000 78.000 47.000 17.000
Skyldig offentlige avgifter 92.000 22.000 30.000 87.000 271.000
Utbytte -497.000 -43.000 -500.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 94.000 133.000 147.000
Sum kortsiktig gjeld 756.000 200.000 841.000 416.000 512.000
Sum gjeld og egenkapital 770.000 440.000 967.000 772.000 735.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 14.000 239.000 126.000 356.000 223.000
Likviditetsgrad 1 1.0 2.2 1.1 1.9 1.4
Likviditetsgrad 2 1.0 2.2 1.1 1.9 1.4
Soliditet 1.8 54.4 12.9 46.1 30.3
Resultatgrad 60.2 45.0 49.6 10.7 3.4
Rentedekningsgrad 3 1
Gjeldsgrad 54.0 0.8 6.7 1.2 2.3
Total kapitalrentabilitet 45.3 39.9 35.9 23.4 9
Signatur
26.02.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex