Mental Helse Grimstad
Juridisk navn:  Mental Helse Grimstad
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97511915
Kirkegaten 1 Kirkegaten 1 Fax:
4878 Grimstad 4878 Grimstad
Fylke: Kommune:
Agder Grimstad
Org.nr: 990169802
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 7/1/1995 1
Foretakstype: FLI
Hovedpunkter i regnskapet
2010
Omsetning: 489.000
Resultat: 80.000
Egenkapital: 237.000
Regnskap for  Mental Helse Grimstad
Resultat 2010
Driftsinntekter 489.000
Driftskostnader -248.000
Driftsresultat 240.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -160.000
Finans -160.000
Resultat før skatt 80.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 80.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.973.000
Sum omløpsmidler 145.000
Sum eiendeler 3.118.000
Sum opptjent egenkapital 237.000
Sum egenkapital 237.000
Sum langsiktig gjeld 2.804.000
Sum kortsiktig gjeld 76.000
Sum gjeld og egenkapital 3.117.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 319.000
Andre inntekter 170.000
Driftsinntekter 489.000
Varekostnad -3.000
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -245.000
Driftskostnader -248.000
Driftsresultat 240.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -160.000
Finans -160.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 80.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 2.973.000
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 2.973.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 2.973.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 16.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 128.000
Sum omløpsmidler 145.000
Sum eiendeler 3.118.000
Sum opptjent egenkapital 237.000
Sum egenkapital 237.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 2.804.000
Leverandørgjeld 11.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 64.000
Sum kortsiktig gjeld 76.000
Sum gjeld og egenkapital 3.117.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 69.000
Likviditetsgrad 1 1.9
Likviditetsgrad 2 2.0
Soliditet 7.6
Resultatgrad 49.1
Rentedekningsgrad 1.5
Gjeldsgrad 12.2
Total kapitalrentabilitet 7.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2010
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex