Maskiner Og Eiendom As
Juridisk navn:  Maskiner Og Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90999209
Sikåvegen 89 Sikåvegen 89 Fax: 62811785
2224 Austmarka 2224 Austmarka
Fylke: Kommune:
Innlandet Kongsvinger
Org.nr: 986504117
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/12/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Fram Revisjon As
Regnskapsfører: Kongsvinger Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-54.11%
Resultat  
  
-76.13%
Egenkapital  
  
0.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 547.000 1.192.000 716.000 843.000 948.000
Resultat: 95.000 398.000 212.000 1.120.000 1.322.000
Egenkapital: 12.196.000 12.134.000 11.837.000 11.698.000 10.602.000
Regnskap for  Maskiner Og Eiendom As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 547.000 1.192.000 716.000 843.000 948.000
Driftskostnader -402.000 -860.000 -615.000 -773.000 -700.000
Driftsresultat 145.000 331.000 100.000 70.000 248.000
Finansinntekter -32.000 171.000 113.000 1.188.000 1.077.000
Finanskostnader -18.000 -105.000 -1.000 -138.000 -3.000
Finans -50.000 66.000 112.000 1.050.000 1.074.000
Resultat før skatt 95.000 398.000 212.000 1.120.000 1.322.000
Skattekostnad -33.000 -100.000 -73.000 -24.000 -125.000
Årsresultat 62.000 298.000 139.000 1.096.000 1.197.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.627.000 10.356.000 10.266.000 10.093.000 7.235.000
Sum omløpsmidler 1.842.000 2.142.000 1.696.000 1.716.000 4.306.000
Sum eiendeler 12.469.000 12.498.000 11.962.000 11.809.000 11.541.000
Sum opptjent egenkapital 12.086.000 12.024.000 11.727.000 11.588.000 10.492.000
Sum egenkapital 12.196.000 12.134.000 11.837.000 11.698.000 10.602.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 6.000 58.000
Sum kortsiktig gjeld 274.000 364.000 126.000 106.000 880.000
Sum gjeld og egenkapital 12.470.000 12.498.000 11.963.000 11.810.000 11.540.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 210.000 522.000 187.000 299.000 38.000
Andre inntekter 337.000 670.000 529.000 544.000 910.000
Driftsinntekter 547.000 1.192.000 716.000 843.000 948.000
Varekostnad -173.000 -413.000 -127.000 -248.000 -94.000
Lønninger 0 0 -18.000 0 0
Avskrivning -85.000 -207.000 -346.000 -370.000 -376.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -144.000 -240.000 -124.000 -155.000 -230.000
Driftskostnader -402.000 -860.000 -615.000 -773.000 -700.000
Driftsresultat 145.000 331.000 100.000 70.000 248.000
Finansinntekter -32.000 171.000 113.000 1.188.000 1.077.000
Finanskostnader -18.000 -105.000 -1.000 -138.000 -3.000
Finans -50.000 66.000 112.000 1.050.000 1.074.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 62.000 298.000 139.000 1.096.000 1.197.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.417.000 3.417.000 3.417.000 3.417.000 3.417.000
Maskiner anlegg 0 0 0 2.000 13.000
Driftsløsøre 52.000 120.000 327.000 671.000 1.029.000
Sum varige driftsmidler 3.469.000 3.536.000 3.744.000 4.089.000 4.459.000
Sum finansielle anleggsmidler 7.158.000 6.820.000 6.522.000 6.004.000 2.776.000
Sum anleggsmidler 10.627.000 10.356.000 10.266.000 10.093.000 7.235.000
Varebeholdning 0 0 100.000 100.000 100.000
Kundefordringer 606.000 1.432.000 742.000 398.000 483.000
Andre fordringer 9.000 7.000 5.000 3.000 523.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.227.000 703.000 849.000 1.215.000 3.199.000
Sum omløpsmidler 1.842.000 2.142.000 1.696.000 1.716.000 4.306.000
Sum eiendeler 12.469.000 12.498.000 11.962.000 11.809.000 11.541.000
Sum opptjent egenkapital 12.086.000 12.024.000 11.727.000 11.588.000 10.492.000
Sum egenkapital 12.196.000 12.134.000 11.837.000 11.698.000 10.602.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 6.000 58.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 6.000 58.000
Leverandørgjeld 79.000 44.000 0 0 2.000
Betalbar skatt 33.000 100.000 79.000 76.000 159.000
Skyldig offentlige avgifter 9.000 46.000 15.000 23.000 85.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 152.000 174.000 32.000 7.000 634.000
Sum kortsiktig gjeld 274.000 364.000 126.000 106.000 880.000
Sum gjeld og egenkapital 12.470.000 12.498.000 11.963.000 11.810.000 11.540.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.568.000 1.778.000 1.570.000 1.610.000 3.426.000
Likviditetsgrad 1 6.7 5.9 13.5 16.2 4.9
Likviditetsgrad 2 6.7 5.9 12.7 15.2 4.8
Soliditet 97.8 97.1 98.9 99.1 91.9
Resultatgrad 26.5 27.8 1 8.3 26.2
Rentedekningsgrad 8.1 3.2 1 0.5 441.7
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.1
Total kapitalrentabilitet 0.9 4 1.8 10.7 11.5
Signatur
05.02.2009
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
05.02.2009
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex