Maskin & Eiendom As
Juridisk navn:  Maskin & Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91300911
Dramsvegen 83 Dramsvegen 83 Fax:
9010 Tromsø 9010 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 912174115
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 6/25/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Itide Holding As
Utvikling:
Omsetning  
  
12.21%
Resultat  
  
-90.51%
Egenkapital  
  
1.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.318.000 2.957.000 1.734.000 2.441.000 2.334.000
Resultat: 26.000 274.000 -436.000 580.000 450.000
Egenkapital: 1.568.000 1.548.000 1.334.000 1.670.000 1.224.000
Regnskap for  Maskin & Eiendom As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.318.000 2.957.000 1.734.000 2.441.000 2.334.000
Driftskostnader -3.287.000 -2.671.000 -2.171.000 -1.852.000 -1.880.000
Driftsresultat 31.000 285.000 -437.000 589.000 454.000
Finansinntekter 7.000 1.000 11.000 2.000 1.000
Finanskostnader -13.000 -13.000 -10.000 -11.000 -5.000
Finans -6.000 -12.000 1.000 -9.000 -4.000
Resultat før skatt 26.000 274.000 -436.000 580.000 450.000
Skattekostnad -6.000 -60.000 100.000 -135.000 -108.000
Årsresultat 20.000 214.000 -336.000 446.000 342.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.018.000 990.000 1.246.000 1.501.000 1.156.000
Sum omløpsmidler 1.108.000 1.216.000 512.000 783.000 688.000
Sum eiendeler 2.126.000 2.206.000 1.758.000 2.284.000 1.844.000
Sum opptjent egenkapital 1.151.000 1.131.000 917.000 1.253.000 807.000
Sum egenkapital 1.568.000 1.548.000 1.334.000 1.670.000 1.224.000
Sum langsiktig gjeld 167.000 191.000 158.000 255.000 137.000
Sum kortsiktig gjeld 391.000 468.000 265.000 359.000 482.000
Sum gjeld og egenkapital 2.126.000 2.207.000 1.757.000 2.284.000 1.843.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.318.000 2.929.000 1.729.000 2.439.000 1.779.000
Andre inntekter 0 29.000 5.000 1.000 555.000
Driftsinntekter 3.318.000 2.957.000 1.734.000 2.441.000 2.334.000
Varekostnad -601.000 -346.000 -152.000 -170.000 -213.000
Lønninger -956.000 -777.000 -709.000 -719.000 -772.000
Avskrivning -246.000 -229.000 -213.000 -170.000 -216.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.484.000 -1.319.000 -1.097.000 -793.000 -679.000
Driftskostnader -3.287.000 -2.671.000 -2.171.000 -1.852.000 -1.880.000
Driftsresultat 31.000 285.000 -437.000 589.000 454.000
Finansinntekter 7.000 1.000 11.000 2.000 1.000
Finanskostnader -13.000 -13.000 -10.000 -11.000 -5.000
Finans -6.000 -12.000 1.000 -9.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 20.000 214.000 -336.000 446.000 342.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 630.000 450.000 554.000 735.000 680.000
Sum varige driftsmidler 630.000 450.000 554.000 735.000 680.000
Sum finansielle anleggsmidler 389.000 540.000 691.000 767.000 476.000
Sum anleggsmidler 1.018.000 990.000 1.246.000 1.501.000 1.156.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 342.000 708.000 178.000 438.000 248.000
Andre fordringer 117.000 83.000 97.000 92.000 53.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 648.000 425.000 236.000 253.000 387.000
Sum omløpsmidler 1.108.000 1.216.000 512.000 783.000 688.000
Sum eiendeler 2.126.000 2.206.000 1.758.000 2.284.000 1.844.000
Sum opptjent egenkapital 1.151.000 1.131.000 917.000 1.253.000 807.000
Sum egenkapital 1.568.000 1.548.000 1.334.000 1.670.000 1.224.000
Sum avsetninger til forpliktelser 13.000 37.000 7.000 107.000 137.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 167.000 191.000 158.000 255.000 137.000
Leverandørgjeld 182.000 197.000 101.000 74.000 192.000
Betalbar skatt 30.000 30.000 0 165.000 9.000
Skyldig offentlige avgifter 64.000 154.000 45.000 38.000 49.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 114.000 87.000 120.000 82.000 233.000
Sum kortsiktig gjeld 391.000 468.000 265.000 359.000 482.000
Sum gjeld og egenkapital 2.126.000 2.207.000 1.757.000 2.284.000 1.843.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 717.000 748.000 247.000 424.000 206.000
Likviditetsgrad 1 2.8 2.6 1.9 2.2 1.4
Likviditetsgrad 2 2.8 2.6 1.9 2.2 1.4
Soliditet 73.8 70.1 75.9 73.1 66.4
Resultatgrad 0.9 9.6 -25.2 24.1 19.5
Rentedekningsgrad 2.4 21.9 -43.7 53.5 90.8
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.3 0.4 0.5
Total kapitalrentabilitet 1.8 1 -24.2 25.9 24.7
Signatur
03.04.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex