Marken 21 As
Juridisk navn:  Marken 21 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Marken 21 Marken 21 Fax:
5017 Bergen 5017 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 919097833
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 5/19/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Pricewaterhousecoopers Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-10.17%
Egenkapital  
  
91.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 540.000 540.000 135.000
Resultat: 212.000 236.000 -35.000
Egenkapital: 345.000 180.000 -3.000
Regnskap for  Marken 21 As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 540.000 540.000 135.000
Driftskostnader -179.000 -187.000 -119.000
Driftsresultat 361.000 353.000 16.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -149.000 -118.000 -50.000
Finans -149.000 -118.000 -50.000
Resultat før skatt 212.000 236.000 -35.000
Skattekostnad -47.000 -52.000 10.000
Årsresultat 165.000 183.000 -25.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.009.000 4.101.000 4.203.000
Sum omløpsmidler 316.000 116.000 64.000
Sum eiendeler 4.325.000 4.217.000 4.267.000
Sum opptjent egenkapital 324.000 159.000 -25.000
Sum egenkapital 345.000 180.000 -3.000
Sum langsiktig gjeld 3.915.000 4.020.000 4.147.000
Sum kortsiktig gjeld 65.000 17.000 123.000
Sum gjeld og egenkapital 4.325.000 4.217.000 4.266.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 540.000 540.000 135.000
Driftsinntekter 540.000 540.000 135.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -92.000 -92.000 -35.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -87.000 -95.000 -84.000
Driftskostnader -179.000 -187.000 -119.000
Driftsresultat 361.000 353.000 16.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -149.000 -118.000 -50.000
Finans -149.000 -118.000 -50.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 165.000 183.000 -25.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 10.000
Fast eiendom 4.009.000 4.101.000 4.193.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 4.009.000 4.101.000 4.193.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.009.000 4.101.000 4.203.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 316.000 116.000 64.000
Sum omløpsmidler 316.000 116.000 64.000
Sum eiendeler 4.325.000 4.217.000 4.267.000
Sum opptjent egenkapital 324.000 159.000 -25.000
Sum egenkapital 345.000 180.000 -3.000
Sum avsetninger til forpliktelser 89.000 42.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.915.000 4.020.000 4.147.000
Leverandørgjeld 1.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 64.000 17.000 123.000
Sum kortsiktig gjeld 65.000 17.000 123.000
Sum gjeld og egenkapital 4.325.000 4.217.000 4.266.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 251.000 99.000 -59.000
Likviditetsgrad 1 4.9 6.8 0.5
Likviditetsgrad 2 4.9 6.8 0.5
Soliditet 8 4.3 -0.1
Resultatgrad 66.9 65.4 11.9
Rentedekningsgrad 2.4 3 0.3
Gjeldsgrad 11.5 22.4 -1423.3
Total kapitalrentabilitet 8.3 8.4 0.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex