Marken 19 As
Juridisk navn:  Marken 19 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sydnesplassen 1 Sydnesplassen 1 Fax:
5007 Bergen 5007 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 911739380
Aksjekapital: 118.000 NOK
Etableringsdato: 1/1/2013 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.51%
Resultat  
  
8.27%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.359.000 2.279.000 2.283.000 0 0
Resultat: 1.074.000 992.000 374.000 -296.000 -300.000
Egenkapital: 3.540.000 3.540.000 1.620.000 2.890.000 3.186.000
Regnskap for  Marken 19 As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.359.000 2.279.000 2.283.000 0 0
Driftskostnader -799.000 -831.000 -1.444.000 -25.000 -16.000
Driftsresultat 1.560.000 1.448.000 839.000 -25.000 -16.000
Finansinntekter 20.000 1.000 3.000 0 0
Finanskostnader -506.000 -457.000 -468.000 -272.000 -284.000
Finans -486.000 -456.000 -465.000 -272.000 -284.000
Resultat før skatt 1.074.000 992.000 374.000 -296.000 -300.000
Skattekostnad -236.000 -92.000 -487.000 0 0
Årsresultat 838.000 900.000 -113.000 -296.000 -300.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 22.368.000 19.695.000 20.114.000 12.483.000 12.483.000
Sum omløpsmidler 790.000 3.074.000 909.000 230.000 228.000
Sum eiendeler 23.158.000 22.769.000 21.023.000 12.713.000 12.711.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 -2.235.000 -965.000 -669.000
Sum egenkapital 3.540.000 3.540.000 1.620.000 2.890.000 3.186.000
Sum langsiktig gjeld 18.102.000 18.707.000 3.060.000 8.625.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.517.000 521.000 16.342.000 1.198.000 9.525.000
Sum gjeld og egenkapital 23.159.000 22.768.000 21.022.000 12.713.000 12.711.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 2.359.000 2.279.000 2.283.000 0 0
Driftsinntekter 2.359.000 2.279.000 2.283.000 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -635.000 -645.000 -1.166.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -164.000 -186.000 -278.000 -25.000 -16.000
Driftskostnader -799.000 -831.000 -1.444.000 -25.000 -16.000
Driftsresultat 1.560.000 1.448.000 839.000 -25.000 -16.000
Finansinntekter 20.000 1.000 3.000 0 0
Finanskostnader -506.000 -457.000 -468.000 -272.000 -284.000
Finans -486.000 -456.000 -465.000 -272.000 -284.000
Konsernbidrag -1.086.000 -303.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 838.000 900.000 -113.000 -296.000 -300.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 18.771.000 19.379.000 19.986.000 0 0
Maskiner anlegg -65.000 -37.000 0 0 0
Driftsløsøre 127.000 127.000 127.000 0 0
Sum varige driftsmidler 18.833.000 19.468.000 20.114.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 3.535.000 226.000 0 12.483.000 12.483.000
Sum anleggsmidler 22.368.000 19.695.000 20.114.000 12.483.000 12.483.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 14.000 4.000 150.000 0 0
Andre fordringer 0 1.000 318.000 1.000 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 488.000 1.745.000 440.000 3.000 2.000
Sum omløpsmidler 790.000 3.074.000 909.000 230.000 228.000
Sum eiendeler 23.158.000 22.769.000 21.023.000 12.713.000 12.711.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 -2.235.000 -965.000 -669.000
Sum egenkapital 3.540.000 3.540.000 1.620.000 2.890.000 3.186.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.979.000 3.049.000 3.060.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.392.000 393.000 16.192.000 1.172.000 657.000
Sum langsiktig gjeld 18.102.000 18.707.000 3.060.000 8.625.000 0
Leverandørgjeld 3.000 0 17.000 6.000 0
Betalbar skatt 0 13.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 102.000 98.000 107.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 20.000 17.000 26.000 20.000 8.869.000
Sum kortsiktig gjeld 1.517.000 521.000 16.342.000 1.198.000 9.525.000
Sum gjeld og egenkapital 23.159.000 22.768.000 21.022.000 12.713.000 12.711.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -727.000 2.553.000 -15.433.000 -968.000 -9.297.000
Likviditetsgrad 1 0.5 5.9 0.1 0.2 0.0
Likviditetsgrad 2 0.5 5.9 0.1 0.2 0.1
Soliditet 15.3 15.5 7.7 22.7 25.1
Resultatgrad 66.1 63.5 36.7
Rentedekningsgrad 3.1 3.2 1.8 -0.1 -0.1
Gjeldsgrad 5.5 5.4 1 3.4 3.0
Total kapitalrentabilitet 6.8 6.4 4 -0.2 -0.1
Signatur
08.12.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
02.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex