Markedsforbundet
Juridisk navn:  Markedsforbundet
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93881186
MESH Tordenskiolds gate 3 MESH Tordenskiolds gate 3 Fax: 33371025
0160 Oslo 160 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 976629280
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 1/11/1923
Foretakstype: FLI
Regnskapsfører: Digitall As
Utvikling:
Omsetning  
  
-15.25%
Resultat  
  
-156.72%
Egenkapital  
  
-19.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 200.000 236.000
Resultat: -38.000 67.000
Egenkapital: 154.000 192.000
Regnskap for  Markedsforbundet
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 200.000 236.000
Driftskostnader -239.000 -169.000
Driftsresultat -39.000 67.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -38.000 67.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -38.000 67.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 43.000 20.000
Sum omløpsmidler 131.000 713.000
Sum eiendeler 174.000 733.000
Sum opptjent egenkapital 154.000 192.000
Sum egenkapital 154.000 192.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 20.000 541.000
Sum gjeld og egenkapital 174.000 733.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 200.000 236.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 200.000 236.000
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -239.000 -169.000
Driftskostnader -239.000 -169.000
Driftsresultat -39.000 67.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -38.000 67.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 23.000 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 20.000 20.000
Sum varige driftsmidler 20.000 20.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 43.000 20.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 19.000 305.000
Andre fordringer 43.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 69.000 408.000
Sum omløpsmidler 131.000 713.000
Sum eiendeler 174.000 733.000
Sum opptjent egenkapital 154.000 192.000
Sum egenkapital 154.000 192.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 20.000 497.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 44.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 20.000 541.000
Sum gjeld og egenkapital 174.000 733.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 111.000 172.000
Likviditetsgrad 1 6.5 1.3
Likviditetsgrad 2 6.5 1.3
Soliditet 88.5 26.2
Resultatgrad -19.5 28.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 2.8
Total kapitalrentabilitet -22.4 9.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex