Magny As (sus)
Juridisk navn:  Magny As (sus)
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Rundveien 2 Rundveien 2 Fax:
8146 Reipå 8146 Reipå
Fylke: Kommune:
Nordland Meløy
Org.nr: 915538908
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 5/29/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Meløy Økonomisenter As
Utvikling:
Omsetning  
  
27.73%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
274.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.676.000 2.878.000 2.152.000 2.088.000 1.373.000
Resultat: 729.000 0 370.000 -316.000 109.000
Egenkapital: 776.000 207.000 207.000 -142.000 174.000
Regnskap for  Magny As (sus)
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.676.000 2.878.000 2.152.000 2.088.000 1.373.000
Driftskostnader -2.565.000 -2.724.000 -1.695.000 -2.311.000 -1.212.000
Driftsresultat 1.112.000 154.000 457.000 -224.000 161.000
Finansinntekter 6.000 7.000 8.000 3.000 0
Finanskostnader -389.000 -161.000 -95.000 -95.000 -52.000
Finans -383.000 -154.000 -87.000 -92.000 -52.000
Resultat før skatt 729.000 0 370.000 -316.000 109.000
Skattekostnad -160.000 0 -21.000 0 -27.000
Årsresultat 569.000 0 349.000 -316.000 82.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.350.000 5.320.000 2.318.000 2.457.000 2.350.000
Sum omløpsmidler 1.585.000 334.000 309.000 144.000 781.000
Sum eiendeler 9.935.000 5.654.000 2.627.000 2.601.000 3.131.000
Sum opptjent egenkapital 676.000 107.000 107.000 -242.000 82.000
Sum egenkapital 776.000 207.000 207.000 -142.000 174.000
Sum langsiktig gjeld 7.965.000 4.591.000 1.976.000 2.176.000 2.286.000
Sum kortsiktig gjeld 1.194.000 856.000 444.000 567.000 670.000
Sum gjeld og egenkapital 9.935.000 5.654.000 2.627.000 2.601.000 3.130.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.977.000 2.800.000 1.874.000 1.915.000 1.344.000
Andre inntekter 699.000 79.000 278.000 173.000 29.000
Driftsinntekter 3.676.000 2.878.000 2.152.000 2.088.000 1.373.000
Varekostnad -50.000 -80.000 -225.000 0 0
Lønninger -1.298.000 -1.671.000 -628.000 -1.140.000 -607.000
Avskrivning -345.000 -70.000 -139.000 -289.000 -227.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -872.000 -903.000 -703.000 -882.000 -378.000
Driftskostnader -2.565.000 -2.724.000 -1.695.000 -2.311.000 -1.212.000
Driftsresultat 1.112.000 154.000 457.000 -224.000 161.000
Finansinntekter 6.000 7.000 8.000 3.000 0
Finanskostnader -389.000 -161.000 -95.000 -95.000 -52.000
Finans -383.000 -154.000 -87.000 -92.000 -52.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 569.000 0 349.000 -316.000 82.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.700.000 3.700.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 425.000 531.000 299.000 373.000 150.000
Sum varige driftsmidler 4.650.000 1.620.000 1.118.000 1.257.000 1.150.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 8.350.000 5.320.000 2.318.000 2.457.000 2.350.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 18.000 18.000 143.000 18.000 0
Andre fordringer 753.000 8.000 0 10.000 378.000
Sum investeringer 90.000 0 0 0 0
Kasse, bank 406.000 308.000 166.000 115.000 403.000
Sum omløpsmidler 1.585.000 334.000 309.000 144.000 781.000
Sum eiendeler 9.935.000 5.654.000 2.627.000 2.601.000 3.131.000
Sum opptjent egenkapital 676.000 107.000 107.000 -242.000 82.000
Sum egenkapital 776.000 207.000 207.000 -142.000 174.000
Sum avsetninger til forpliktelser 160.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.965.000 4.591.000 1.976.000 2.176.000 2.286.000
Leverandørgjeld 69.000 13.000 31.000 90.000 15.000
Betalbar skatt 0 0 21.000 0 27.000
Skyldig offentlige avgifter 928.000 463.000 227.000 312.000 186.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 196.000 380.000 165.000 165.000 441.000
Sum kortsiktig gjeld 1.194.000 856.000 444.000 567.000 670.000
Sum gjeld og egenkapital 9.935.000 5.654.000 2.627.000 2.601.000 3.130.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 391.000 -522.000 -135.000 -423.000 111.000
Likviditetsgrad 1 1.3 0.4 0.7 0.3 1.2
Likviditetsgrad 2 1.3 0.4 0.7 0.3 1.2
Soliditet 7.8 3.7 7.9 -5.5 5.6
Resultatgrad 30.3 5.4 21.2 -10.7 11.7
Rentedekningsgrad 2.9 1 4.8 -2.4 3.1
Gjeldsgrad 11.8 26.3 11.7 -19.3 17.0
Total kapitalrentabilitet 11.3 2.8 17.7 -8.5 5.1
Signatur
24.06.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex