Møteplass Nordlys As
Juridisk navn:  Møteplass Nordlys As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78445579
Holmen 81 Holmen 81 Fax: 78437585
9518 Alta 9518 Alta
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Alta
Org.nr: 979580118
Aksjekapital: 800.000 NOK
Etableringsdato: 1/21/1998
Foretakstype: AS
Tidligere navn: bakken as
Regnskapsfører: Regnskapservice Alta As
Utvikling:
Omsetning  
  
48.41%
Resultat  
  
-8%
Egenkapital  
  
115%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 466.000 314.000 314.000 308.000 135.000
Resultat: 23.000 25.000 -98.000 -432.000 -282.000
Egenkapital: 3.000 -20.000 -45.000 53.000 484.000
Regnskap for  Møteplass Nordlys As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 466.000 314.000 314.000 308.000 135.000
Driftskostnader -454.000 -297.000 -343.000 -359.000 -294.000
Driftsresultat 12.000 17.000 -29.000 -52.000 -159.000
Finansinntekter 11.000 8.000 7.000 10.000 1.000
Finanskostnader 0 0 -75.000 -390.000 -123.000
Finans 11.000 8.000 -68.000 -380.000 -122.000
Resultat før skatt 23.000 25.000 -98.000 -432.000 -282.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -57.000
Årsresultat 23.000 25.000 -98.000 -432.000 -339.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.139.000 7.262.000 6.214.000 6.536.000 7.050.000
Sum omløpsmidler 74.000 43.000 471.000 259.000 963.000
Sum eiendeler 7.213.000 7.305.000 6.685.000 6.795.000 8.013.000
Sum opptjent egenkapital -797.000 -820.000 -845.000 -747.000 -316.000
Sum egenkapital 3.000 -20.000 -45.000 53.000 484.000
Sum langsiktig gjeld 7.146.000 7.213.000 6.676.000 6.675.000 7.127.000
Sum kortsiktig gjeld 64.000 112.000 53.000 68.000 402.000
Sum gjeld og egenkapital 7.213.000 7.305.000 6.684.000 6.796.000 8.013.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 158.000 6.000 246.000 240.000 67.000
Andre inntekter 308.000 308.000 68.000 68.000 68.000
Driftsinntekter 466.000 314.000 314.000 308.000 135.000
Varekostnad -158.000 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 5.000 -17.000
Avskrivning -214.000 -217.000 -217.000 -206.000 -25.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -82.000 -80.000 -126.000 -158.000 -252.000
Driftskostnader -454.000 -297.000 -343.000 -359.000 -294.000
Driftsresultat 12.000 17.000 -29.000 -52.000 -159.000
Finansinntekter 11.000 8.000 7.000 10.000 1.000
Finanskostnader 0 0 -75.000 -390.000 -123.000
Finans 11.000 8.000 -68.000 -380.000 -122.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 23.000 25.000 -98.000 -432.000 -339.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 4.903.000 5.105.000 5.307.000 5.510.000 5.525.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 5.000 16.000 31.000 46.000 60.000
Sum varige driftsmidler 4.908.000 5.121.000 5.338.000 5.555.000 5.585.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.231.000 2.141.000 876.000 981.000 1.465.000
Sum anleggsmidler 7.139.000 7.262.000 6.214.000 6.536.000 7.050.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 353.000 220.000 0
Andre fordringer 0 0 0 0 227.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 74.000 43.000 118.000 39.000 736.000
Sum omløpsmidler 74.000 43.000 471.000 259.000 963.000
Sum eiendeler 7.213.000 7.305.000 6.685.000 6.795.000 8.013.000
Sum opptjent egenkapital -797.000 -820.000 -845.000 -747.000 -316.000
Sum egenkapital 3.000 -20.000 -45.000 53.000 484.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.146.000 7.213.000 6.676.000 6.675.000 7.127.000
Leverandørgjeld 55.000 52.000 43.000 50.000 373.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 9.000 10.000 10.000 18.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 50.000 0 0 29.000
Sum kortsiktig gjeld 64.000 112.000 53.000 68.000 402.000
Sum gjeld og egenkapital 7.213.000 7.305.000 6.684.000 6.796.000 8.013.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.000 -69.000 418.000 191.000 561.000
Likviditetsgrad 1 1.2 0.4 8.9 3.8 2.4
Likviditetsgrad 2 1.2 0.4 8.9 3.8 2.4
Soliditet 0 -0.3 -0.7 0.8 6.0
Resultatgrad 2.6 5.4 -9.2 -16.9 -117.8
Rentedekningsgrad -0.4 -0.1 -1.3
Gjeldsgrad 2403.3 -366.3 -149.5 127.2 15.6
Total kapitalrentabilitet 0.3 0.3 -0.3 -0.6 -2.0
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex