Lund & Lund Transport As
Juridisk navn:  Lund & Lund Transport As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fodstadgutua 98 Fodstadgutua 98 Fax:
2850 Lena 2850 Lena
Fylke: Kommune:
Innlandet Østre Toten
Org.nr: 925800066
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 9/15/2020
Foretakstype: AS
Revisor: Inter Revisor As
Regnskapsfører: Skreia Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-4852.94%
Egenkapital  
  
-6476.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020
Omsetning: 13.362.000 0
Resultat: -842.000 -17.000
Egenkapital: -829.000 13.000
Regnskap for  Lund & Lund Transport As
Resultat 2021 2020
Driftsinntekter 13.362.000
Driftskostnader -14.140.000 -9.000
Driftsresultat -779.000 -9.000
Finansinntekter
Finanskostnader -63.000 -9.000
Finans -63.000 -9.000
Resultat før skatt -842.000 -17.000
Skattekostnad
Årsresultat -842.000 -17.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 978.000
Sum omløpsmidler 550.000 18.000
Sum eiendeler 1.528.000 18.000
Sum opptjent egenkapital -859.000 -17.000
Sum egenkapital -829.000 13.000
Sum langsiktig gjeld 380.000
Sum kortsiktig gjeld 1.977.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 1.528.000 19.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.362.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 13.362.000
Varekostnad -5.286.000
Lønninger -4.502.000
Avskrivning -1.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -4.351.000 -9.000
Driftskostnader -14.140.000 -9.000
Driftsresultat -779.000 -9.000
Finansinntekter
Finanskostnader -63.000 -9.000
Finans -63.000 -9.000
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat -842.000 -17.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg 43.000
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler 43.000
Sum finansielle anleggsmidler 935.000
Sum anleggsmidler 978.000
Varebeholdning
Kundefordringer 425.000
Andre fordringer
Sum investeringer
Kasse, bank 125.000 18.000
Sum omløpsmidler 550.000 18.000
Sum eiendeler 1.528.000 18.000
Sum opptjent egenkapital -859.000 -17.000
Sum egenkapital -829.000 13.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld 380.000
Leverandørgjeld 103.000
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter 279.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 814.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 1.977.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 1.528.000 19.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.427.000 12.000
Likviditetsgrad 1 0.3 3.0
Likviditetsgrad 2 0.3 3.0
Soliditet -54.3 68.4
Resultatgrad -5.8
Rentedekningsgrad -12.4 -1.0
Gjeldsgrad -2.8 0.5
Total kapitalrentabilitet -51.0 -47.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex