Lie Bygg & Miljø As
Juridisk navn:  Lie Bygg & Miljø As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Hårkollveien 61B Hårkollveien 61B Fax:
3138 Skallestad 3138 Skallestad
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Færder
Org.nr: 923396357
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 8/23/2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Teie Økonomi & Regnskap As
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 4.988.000
Resultat: 503.000
Egenkapital: 418.000
Regnskap for  Lie Bygg & Miljø As
Resultat 2020
Driftsinntekter 4.988.000
Driftskostnader -4.485.000
Driftsresultat 503.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Resultat før skatt 503.000
Skattekostnad -110.000
Årsresultat 394.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 92.000
Sum omløpsmidler 1.193.000
Sum eiendeler 1.285.000
Sum opptjent egenkapital 394.000
Sum egenkapital 418.000
Sum langsiktig gjeld 2.000
Sum kortsiktig gjeld 865.000
Sum gjeld og egenkapital 1.285.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.988.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 4.988.000
Varekostnad -1.484.000
Lønninger -2.120.000
Avskrivning -28.000
Nedskrivning -19.000
Andre driftskostnader -834.000
Driftskostnader -4.485.000
Driftsresultat 503.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 394.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre 92.000
Sum varige driftsmidler 92.000
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 92.000
Varebeholdning
Kundefordringer 562.000
Andre fordringer 14.000
Sum investeringer
Kasse, bank 598.000
Sum omløpsmidler 1.193.000
Sum eiendeler 1.285.000
Sum opptjent egenkapital 394.000
Sum egenkapital 418.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld 2.000
Leverandørgjeld 161.000
Betalbar skatt 69.000
Skyldig offentlige avgifter 346.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 289.000
Sum kortsiktig gjeld 865.000
Sum gjeld og egenkapital 1.285.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 328.000
Likviditetsgrad 1 1.4
Likviditetsgrad 2 1.4
Soliditet 32.5
Resultatgrad 10.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2.1
Total kapitalrentabilitet 39.1
Signatur
29.09.2020
STYRETS LEDER OG NESTLEDER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
29.09.2020
Prokura
Lie Holmedal Rebekka
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex