Leif Brun & Sønner AS
Juridisk navn:  Leif Brun & Sønner AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75755900
Moa Moa Fax: 75755037
8146 Reipå 8146 Reipå
Fylke: Kommune:
Nordland Meløy
Org.nr: 834464012
Aksjekapital: 210.000 NOK
Antall ansatte: 19
Etableringsdato: 12/19/1983
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Meløy Økonomisenter As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.95%
Resultat  
  
46.33%
Egenkapital  
  
20.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 19.995.000 19.052.000 13.903.000 18.849.000 14.401.000
Resultat: 2.669.000 1.824.000 548.000 1.875.000 1.162.000
Egenkapital: 3.449.000 2.867.000 2.695.000 4.679.000 5.803.000
Regnskap for  Leif Brun & Sønner AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 19.995.000 19.052.000 13.903.000 18.849.000 14.401.000
Driftskostnader -17.257.000 -17.133.000 -13.390.000 -17.001.000 -13.275.000
Driftsresultat 2.739.000 1.920.000 514.000 1.848.000 1.125.000
Finansinntekter 19.000 29.000 48.000 32.000 42.000
Finanskostnader -90.000 -124.000 -13.000 -4.000 -6.000
Finans -71.000 -95.000 35.000 28.000 36.000
Resultat før skatt 2.669.000 1.824.000 548.000 1.875.000 1.162.000
Skattekostnad -587.000 -423.000 -132.000 -472.000 -320.000
Årsresultat 2.081.000 1.401.000 416.000 1.403.000 842.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 765.000 474.000 248.000 283.000 374.000
Sum omløpsmidler 9.421.000 8.988.000 7.081.000 9.476.000 8.418.000
Sum eiendeler 10.186.000 9.462.000 7.329.000 9.759.000 8.792.000
Sum opptjent egenkapital 3.239.000 2.657.000 2.485.000 4.469.000 5.593.000
Sum egenkapital 3.449.000 2.867.000 2.695.000 4.679.000 5.803.000
Sum langsiktig gjeld 1.900.000 2.140.000 2.380.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.837.000 4.455.000 2.254.000 5.081.000 2.989.000
Sum gjeld og egenkapital 10.186.000 9.462.000 7.329.000 9.760.000 8.792.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 19.990.000 19.052.000 13.903.000 18.849.000 14.401.000
Andre inntekter 5.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 19.995.000 19.052.000 13.903.000 18.849.000 14.401.000
Varekostnad -9.903.000 -10.317.000 -7.924.000 -11.484.000 -8.060.000
Lønninger -5.177.000 -4.453.000 -4.132.000 -4.108.000 -3.778.000
Avskrivning -179.000 -72.000 -66.000 -90.000 -66.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.998.000 -2.291.000 -1.268.000 -1.319.000 -1.371.000
Driftskostnader -17.257.000 -17.133.000 -13.390.000 -17.001.000 -13.275.000
Driftsresultat 2.739.000 1.920.000 514.000 1.848.000 1.125.000
Finansinntekter 19.000 29.000 48.000 32.000 42.000
Finanskostnader -90.000 -124.000 -13.000 -4.000 -6.000
Finans -71.000 -95.000 35.000 28.000 36.000
Konsernbidrag 0 -428.000 0 -2.528.000 0
Utbytte -1.500.000 -800.000 -2.400.000 0 0
Årsresultat 2.081.000 1.401.000 416.000 1.403.000 842.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 73.000 77.000 73.000 79.000 79.000
Fast eiendom 41.000 3.000 3.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 651.000 394.000 171.000 204.000 295.000
Sum varige driftsmidler 692.000 397.000 174.000 204.000 295.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 765.000 474.000 248.000 283.000 374.000
Varebeholdning 3.311.000 2.991.000 2.481.000 2.455.000 2.415.000
Kundefordringer 3.511.000 2.850.000 1.767.000 2.536.000 1.911.000
Andre fordringer 34.000 71.000 171.000 132.000 123.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.757.000 2.333.000 2.662.000 4.354.000 3.969.000
Sum omløpsmidler 9.421.000 8.988.000 7.081.000 9.476.000 8.418.000
Sum eiendeler 10.186.000 9.462.000 7.329.000 9.759.000 8.792.000
Sum opptjent egenkapital 3.239.000 2.657.000 2.485.000 4.469.000 5.593.000
Sum egenkapital 3.449.000 2.867.000 2.695.000 4.679.000 5.803.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 25.000 556.000 656.000 3.328.000 838.000
Sum langsiktig gjeld 1.900.000 2.140.000 2.380.000 0 0
Leverandørgjeld 893.000 812.000 -17.000 352.000 312.000
Betalbar skatt 582.000 300.000 126.000 0 297.000
Skyldig offentlige avgifter 665.000 693.000 405.000 212.000 383.000
Utbytte -1.500.000 -800.000 -2.400.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.172.000 1.295.000 1.084.000 1.190.000 1.159.000
Sum kortsiktig gjeld 4.837.000 4.455.000 2.254.000 5.081.000 2.989.000
Sum gjeld og egenkapital 10.186.000 9.462.000 7.329.000 9.760.000 8.792.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.584.000 4.533.000 4.827.000 4.395.000 5.429.000
Likviditetsgrad 1 1.9 2 3 1.9 2.8
Likviditetsgrad 2 1.3 1.3 2 1.4 2.1
Soliditet 33.9 30.3 36.8 47.9 66.0
Resultatgrad 13.7 10.1 3.7 9.8 7.8
Rentedekningsgrad 30.4 15.5 39.5 4 194.5
Gjeldsgrad 2 2.3 1.7 1.1 0.5
Total kapitalrentabilitet 27.1 20.6 7.7 19.3 13.3
Signatur
14.08.2012
STYRETS FORMANN INNEHAR SELSKAPETS
SIGNATUR OG TEGNER
SELSKAPET.
Prokurister
14.08.2012
PROKURA HVER FOR SEG
ROALD EIVIN BRUN
HELGE LEONHARD BRUN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex