Lege 1 As
Juridisk navn:  Lege 1 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Stillverksveien 18 Stillverksveien 18 Fax:
2004 Lillestrøm 2004 Lillestrøm
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 923773967
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 10/9/2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: The Accountant As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
203.92%
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 2.384.000 0
Resultat: 53.000 -51.000
Egenkapital: 0 -26.000
Regnskap for  Lege 1 As
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 2.384.000 0
Driftskostnader -2.332.000 -51.000
Driftsresultat 53.000 -51.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 53.000 -51.000
Skattekostnad -26.000 0
Årsresultat 26.000 -51.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 217.000 16.000
Sum omløpsmidler 343.000 163.000
Sum eiendeler 560.000 179.000
Sum opptjent egenkapital -24.000 -51.000
Sum egenkapital -26.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 0
Sum kortsiktig gjeld 558.000 206.000
Sum gjeld og egenkapital 559.000 179.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.384.000 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 2.384.000 0
Varekostnad -1.267.000 0
Lønninger -33.000 0
Avskrivning -9.000 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -1.023.000 -51.000
Driftskostnader -2.332.000 -51.000
Driftsresultat 53.000 -51.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 26.000 -51.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 59.000 0
Sum varige driftsmidler 59.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 158.000 16.000
Sum anleggsmidler 217.000 16.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 92.000 0
Andre fordringer 17.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 251.000 146.000
Sum omløpsmidler 343.000 163.000
Sum eiendeler 560.000 179.000
Sum opptjent egenkapital -24.000 -51.000
Sum egenkapital -26.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 0
Leverandørgjeld 167.000 0
Betalbar skatt 25.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 367.000 206.000
Sum kortsiktig gjeld 558.000 206.000
Sum gjeld og egenkapital 559.000 179.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -215.000 -43.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.8
Likviditetsgrad 2 0.6 0.8
Soliditet -14.4
Resultatgrad 2.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -7.9
Total kapitalrentabilitet 9.5 -28.3
Signatur
25.10.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
25.10.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex