Larsen Adventure Holding AS
Juridisk navn:  Larsen Adventure Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67832933
Postboks 497 Lysaker Torg 12 Fax: 67832930
1327 Lysaker 1366 Lysaker
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 888526692
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 7/26/2005
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-85.45%
Resultat  
  
22.95%
Egenkapital  
  
-10.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 72.000 495.000 473.000 465.000 516.000
Resultat: -2.824.000 -3.665.000 -3.731.000 -2.913.000 -2.818.000
Egenkapital: -31.000.000 -28.176.000 -24.511.000 -20.780.000 -17.868.000
Regnskap for  Larsen Adventure Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 72.000 495.000 473.000 465.000 516.000
Driftskostnader -1.847.000 -3.039.000 -2.506.000 -2.427.000 -2.831.000
Driftsresultat -1.775.000 -2.544.000 -2.033.000 -1.961.000 -2.315.000
Finansinntekter 5.000 9.000 5.000 10.000 16.000
Finanskostnader -1.054.000 -1.131.000 -1.703.000 -962.000 -520.000
Finans -1.049.000 -1.122.000 -1.698.000 -952.000 -504.000
Resultat før skatt -2.824.000 -3.665.000 -3.731.000 -2.913.000 -2.818.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.824.000 -3.665.000 -3.731.000 -2.913.000 -2.818.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 851.000 876.000 921.000 966.000 829.000
Sum omløpsmidler 187.000 312.000 183.000 215.000 93.000
Sum eiendeler 1.038.000 1.188.000 1.104.000 1.181.000 922.000
Sum opptjent egenkapital -31.100.000 -28.276.000 -24.611.000 -20.880.000 -17.968.000
Sum egenkapital -31.000.000 -28.176.000 -24.511.000 -20.780.000 -17.868.000
Sum langsiktig gjeld 13.864.000 13.446.000 9.878.000 8.913.000 13.439.000
Sum kortsiktig gjeld 18.174.000 15.918.000 15.736.000 13.049.000 5.351.000
Sum gjeld og egenkapital 1.038.000 1.188.000 1.103.000 1.182.000 922.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 72.000 495.000 473.000 465.000 516.000
Driftsinntekter 72.000 495.000 473.000 465.000 516.000
Varekostnad -14.000 0 0 0 0
Lønninger -457.000 -701.000 -677.000 -666.000 -615.000
Avskrivning -29.000 -50.000 -50.000 -21.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.347.000 -2.288.000 -1.779.000 -1.740.000 -2.216.000
Driftskostnader -1.847.000 -3.039.000 -2.506.000 -2.427.000 -2.831.000
Driftsresultat -1.775.000 -2.544.000 -2.033.000 -1.961.000 -2.315.000
Finansinntekter 5.000 9.000 5.000 10.000 16.000
Finanskostnader -1.054.000 -1.131.000 -1.703.000 -962.000 -520.000
Finans -1.049.000 -1.122.000 -1.698.000 -952.000 -504.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.824.000 -3.665.000 -3.731.000 -2.913.000 -2.818.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 29.000 79.000 128.000 0
Sum varige driftsmidler 0 29.000 79.000 128.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 851.000 846.000 842.000 837.000 829.000
Sum anleggsmidler 851.000 876.000 921.000 966.000 829.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 3.000
Andre fordringer 179.000 49.000 42.000 82.000 46.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 8.000 263.000 141.000 134.000 44.000
Sum omløpsmidler 187.000 312.000 183.000 215.000 93.000
Sum eiendeler 1.038.000 1.188.000 1.104.000 1.181.000 922.000
Sum opptjent egenkapital -31.100.000 -28.276.000 -24.611.000 -20.880.000 -17.968.000
Sum egenkapital -31.000.000 -28.176.000 -24.511.000 -20.780.000 -17.868.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 13.864.000 13.446.000 9.878.000 8.913.000 13.439.000
Leverandørgjeld 4.541.000 3.113.000 1.533.000 499.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 35.000 65.000 66.000 66.000 65.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 13.597.000 12.739.000 14.137.000 12.484.000 5.286.000
Sum kortsiktig gjeld 18.174.000 15.918.000 15.736.000 13.049.000 5.351.000
Sum gjeld og egenkapital 1.038.000 1.188.000 1.103.000 1.182.000 922.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -17.987.000 -15.606.000 -15.553.000 -12.834.000 -5.258.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0.0 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.1 0.1
Soliditet -2986.5 -2371.7 -2222.2 -1758.0 -1938.0
Resultatgrad -2465.3 -513.9 -429.8 -421.7 -448.6
Rentedekningsgrad -1.7 -2.2 -1.2 -2.0 -4.4
Gjeldsgrad -1.1 -1.1
Total kapitalrentabilitet -170.5 -213.4 -183.9 -165.1 -249.3
Signatur
23.06.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
18.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2016
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex