Lars 2a As
Juridisk navn:  Lars 2a As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Spireaveien 7 Spireaveien 7 Fax:
3408 Tranby 3408 Tranby
Fylke: Kommune:
Viken Lier
Org.nr: 921373392
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 8/27/2018
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
29.4%
Resultat  
  
10.17%
Egenkapital  
  
-95.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018
Omsetning: 1.699.000 1.313.000 366.000
Resultat: 596.000 541.000 153.000
Egenkapital: 30.000 605.000 183.000
Regnskap for  Lars 2a As
Resultat 2020 2019 2018
Driftsinntekter 1.699.000 1.313.000 366.000
Driftskostnader -1.102.000 -772.000 -213.000
Driftsresultat 596.000 541.000 153.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 596.000 541.000 153.000
Skattekostnad -131.000 -119.000 0
Årsresultat 465.000 422.000 153.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 255.000 0 0
Sum omløpsmidler 1.006.000 891.000 228.000
Sum eiendeler 1.261.000 891.000 228.000
Sum opptjent egenkapital 575.000 153.000
Sum egenkapital 30.000 605.000 183.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.231.000 286.000 45.000
Sum gjeld og egenkapital 1.261.000 891.000 228.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.699.000 1.313.000 366.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 1.699.000 1.313.000 366.000
Varekostnad 0 0
Lønninger -849.000 -728.000 -176.000
Avskrivning -135.000 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -118.000 -44.000 -37.000
Driftskostnader -1.102.000 -772.000 -213.000
Driftsresultat 596.000 541.000 153.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte -465.000 0 0
Årsresultat 465.000 422.000 153.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 255.000 0 0
Sum varige driftsmidler 255.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 255.000 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer -199.000 0 117.000
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 1.205.000 891.000 111.000
Sum omløpsmidler 1.006.000 891.000 228.000
Sum eiendeler 1.261.000 891.000 228.000
Sum opptjent egenkapital 575.000 153.000
Sum egenkapital 30.000 605.000 183.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 7.000 25.000
Betalbar skatt 176.000 45.000 0
Skyldig offentlige avgifter 494.000 234.000 20.000
Utbytte -465.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 95.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.231.000 286.000 45.000
Sum gjeld og egenkapital 1.261.000 891.000 228.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -225.000 605.000 183.000
Likviditetsgrad 1 0.8 3.1 5.1
Likviditetsgrad 2 0.8 3.1 5.1
Soliditet 2.4 67.9 80.3
Resultatgrad 35.1 41.2 41.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 41.0 0.5 0.2
Total kapitalrentabilitet 47.3 60.7 67.1
Signatur
25.09.2018
Prokurister
25.09.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex