Landliglykke As
Juridisk navn:  Landliglykke As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Åkvågveien 234 Åkvågveien 234 Fax:
4957 Risør 4957 Risør
Fylke: Kommune:
Agder Risør
Org.nr: 922989559
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 5/21/2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kantall As
Utvikling:
Omsetning  
  
200%
Resultat  
  
1633.33%
Egenkapital  
  
137.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 786.000 262.000
Resultat: 46.000 -3.000
Egenkapital: 64.000 27.000
Regnskap for  Landliglykke As
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 786.000 262.000
Driftskostnader -716.000 -262.000
Driftsresultat 70.000 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader -23.000 -3.000
Finans -23.000 -3.000
Resultat før skatt 46.000 -3.000
Skattekostnad -10.000 0
Årsresultat 37.000 -3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 240.000 0
Sum omløpsmidler 70.000 353.000
Sum eiendeler 310.000 353.000
Sum opptjent egenkapital 34.000 -3.000
Sum egenkapital 64.000 27.000
Sum langsiktig gjeld 9.000 0
Sum kortsiktig gjeld 238.000 326.000
Sum gjeld og egenkapital 311.000 353.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 786.000 262.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 786.000 262.000
Varekostnad -361.000 -44.000
Lønninger 0
Avskrivning -5.000 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -350.000 -218.000
Driftskostnader -716.000 -262.000
Driftsresultat 70.000 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader -23.000 -3.000
Finans -23.000 -3.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 37.000 -3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 144.000 0
Sum varige driftsmidler 144.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 96.000 0
Sum anleggsmidler 240.000 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 8.000 331.000
Andre fordringer 23.000 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 39.000 22.000
Sum omløpsmidler 70.000 353.000
Sum eiendeler 310.000 353.000
Sum opptjent egenkapital 34.000 -3.000
Sum egenkapital 64.000 27.000
Sum avsetninger til forpliktelser 9.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 9.000 0
Leverandørgjeld 39.000 45.000
Betalbar skatt 1.000 0
Skyldig offentlige avgifter 56.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 198.000 225.000
Sum kortsiktig gjeld 238.000 326.000
Sum gjeld og egenkapital 311.000 353.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -168.000 27.000
Likviditetsgrad 1 0.3 1.1
Likviditetsgrad 2 0.3 1.1
Soliditet 20.6 7.6
Resultatgrad 8.9 0
Rentedekningsgrad 3.0 0
Gjeldsgrad 3.9 12.1
Total kapitalrentabilitet 22.5 0
Signatur
28.04.2021
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex