Landhandel Engros As
Juridisk navn:  Landhandel Engros As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Tunesvegen 2 Tunesvegen 2 Fax:
5264 Garnes 5264 Garnes
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 924674202
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 2/1/2020 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kvikk Regnskapsservice As
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 1.066.000
Resultat: -1.000
Egenkapital: 19.000
Regnskap for  Landhandel Engros As
Resultat 2020
Driftsinntekter 1.066.000
Driftskostnader -1.067.000
Driftsresultat -1.000
Finansinntekter
Finanskostnader -1.000
Finans -1.000
Resultat før skatt -1.000
Skattekostnad -10.000
Årsresultat -11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 187.000
Sum omløpsmidler 315.000
Sum eiendeler 502.000
Sum opptjent egenkapital -11.000
Sum egenkapital 19.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 484.000
Sum gjeld og egenkapital 503.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.066.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 1.066.000
Varekostnad -1.038.000
Lønninger
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader -29.000
Driftskostnader -1.067.000
Driftsresultat -1.000
Finansinntekter
Finanskostnader -1.000
Finans -1.000
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat -11.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler 187.000
Sum anleggsmidler 187.000
Varebeholdning 227.000
Kundefordringer 5.000
Andre fordringer 54.000
Sum investeringer
Kasse, bank 30.000
Sum omløpsmidler 315.000
Sum eiendeler 502.000
Sum opptjent egenkapital -11.000
Sum egenkapital 19.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld 474.000
Betalbar skatt 10.000
Skyldig offentlige avgifter
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 484.000
Sum gjeld og egenkapital 503.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -169.000
Likviditetsgrad 1 0.7
Likviditetsgrad 2 0.2
Soliditet 3.8
Resultatgrad -0.1
Rentedekningsgrad -1.0
Gjeldsgrad 25.5
Total kapitalrentabilitet -0.2
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex