Landhandel Dyrefor As
Juridisk navn:  Landhandel Dyrefor As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Kviavegen 30 Kviavegen 30 Fax:
4365 Nærbø 4365 Nærbø
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 922949042
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 6/5/2019 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hå Rekneskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
139.58%
Resultat  
  
269.35%
Egenkapital  
  
261.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 2.300.000 960.000
Resultat: 229.000 62.000
Egenkapital: 246.000 68.000
Regnskap for  Landhandel Dyrefor As
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 2.300.000 960.000
Driftskostnader -2.072.000 -897.000
Driftsresultat 229.000 62.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 229.000 62.000
Skattekostnad -50.000 -15.000
Årsresultat 179.000 47.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.000 0
Sum omløpsmidler 743.000 571.000
Sum eiendeler 761.000 571.000
Sum opptjent egenkapital 216.000 47.000
Sum egenkapital 246.000 68.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 0
Sum kortsiktig gjeld 513.000 503.000
Sum gjeld og egenkapital 760.000 570.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.300.000 960.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 2.300.000 960.000
Varekostnad -1.290.000 -520.000
Lønninger -290.000 -115.000
Avskrivning -1.000 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -491.000 -262.000
Driftskostnader -2.072.000 -897.000
Driftsresultat 229.000 62.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 179.000 47.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 18.000 0
Sum varige driftsmidler 18.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 18.000 0
Varebeholdning 508.000 395.000
Kundefordringer 22.000 0
Andre fordringer 3.000 18.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 210.000 157.000
Sum omløpsmidler 743.000 571.000
Sum eiendeler 761.000 571.000
Sum opptjent egenkapital 216.000 47.000
Sum egenkapital 246.000 68.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 0
Leverandørgjeld 13.000 419.000
Betalbar skatt 50.000 15.000
Skyldig offentlige avgifter 59.000 35.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 392.000 34.000
Sum kortsiktig gjeld 513.000 503.000
Sum gjeld og egenkapital 760.000 570.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 230.000 68.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.1
Likviditetsgrad 2 0.5 0.3
Soliditet 32.4 11.9
Resultatgrad 10.0 6.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2.1 7.4
Total kapitalrentabilitet 30.1 10.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex