Kvalsund Invest As
Juridisk navn:  Kvalsund Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Helgesens Gate 13 Helgesens Gate 13 Fax:
0553 Oslo 553 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 911766574
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 2/26/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: As Drammen Data
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
194.28%
Egenkapital  
  
138.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 1.080.000 367.000 692.000 92.000 343.000
Egenkapital: 645.000 271.000 283.000 296.000 434.000
Regnskap for  Kvalsund Invest As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -8.000 -8.000 -8.000 -7.000 -7.000
Driftsresultat -8.000 -8.000 -8.000 -7.000 -7.000
Finansinntekter 1.088.000 400.000 700.000 100.000 350.000
Finanskostnader 0 -25.000 0 -1.000 0
Finans 1.088.000 375.000 700.000 99.000 350.000
Resultat før skatt 1.080.000 367.000 692.000 92.000 343.000
Skattekostnad -4.000 -1.000 -2.000 0 -1.000
Årsresultat 1.077.000 366.000 690.000 92.000 342.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 426.000 272.000 297.000 297.000 272.000
Sum omløpsmidler 224.000 0 0 0 164.000
Sum eiendeler 650.000 272.000 297.000 297.000 436.000
Sum opptjent egenkapital 615.000 241.000 253.000 266.000 404.000
Sum egenkapital 645.000 271.000 283.000 296.000 434.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.000 1.000 14.000 1.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 650.000 272.000 297.000 297.000 436.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.000 -8.000 -8.000 -7.000 -7.000
Driftskostnader -8.000 -8.000 -8.000 -7.000 -7.000
Driftsresultat -8.000 -8.000 -8.000 -7.000 -7.000
Finansinntekter 1.088.000 400.000 700.000 100.000 350.000
Finanskostnader 0 -25.000 0 -1.000 0
Finans 1.088.000 375.000 700.000 99.000 350.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -703.000 -378.000 -703.000 -230.000 -280.000
Årsresultat 1.077.000 366.000 690.000 92.000 342.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 426.000 272.000 297.000 297.000 272.000
Sum anleggsmidler 426.000 272.000 297.000 297.000 272.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 224.000 0 0 0 164.000
Sum omløpsmidler 224.000 0 0 0 164.000
Sum eiendeler 650.000 272.000 297.000 297.000 436.000
Sum opptjent egenkapital 615.000 241.000 253.000 266.000 404.000
Sum egenkapital 645.000 271.000 283.000 296.000 434.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 4.000 1.000 2.000 0 1.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -703.000 -378.000 -703.000 -230.000 -280.000
Annen kortsiktig gjeld 1.000 0 12.000 1.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 5.000 1.000 14.000 1.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 650.000 272.000 297.000 297.000 436.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 219.000 -1.000 -14.000 -1.000 162.000
Likviditetsgrad 1 44.8 0 0 0 8
Likviditetsgrad 2 44.8 0 0 0 8
Soliditet 99.2 99.6 95.3 99.7 99.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.3
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 166.2 144.1 2 31.3 78.7
Signatur
26.04.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex