Knive Holding AS
Juridisk navn:  Knive Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32800657
Svelvikveien 260 Svelvikveien 260 Fax: 32801189
3037 Drammen 3037 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 989193392
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 12/15/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkollegiet AS
Regnskapsfører: Eiker Regnskapsdata As
Utvikling:
Omsetning  
  
-53.38%
Resultat  
  
27.3%
Egenkapital  
  
3.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 462.000 991.000 230.000 212.000 492.000
Resultat: 2.210.000 1.736.000 -754.000 33.521.000 7.976.000
Egenkapital: 50.306.000 48.753.000 47.749.000 48.357.000 18.094.000
Regnskap for  Knive Holding AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 462.000 991.000 230.000 212.000 492.000
Driftskostnader -1.467.000 -1.797.000 -1.463.000 -1.391.000 -1.094.000
Driftsresultat -1.005.000 -806.000 -1.234.000 -1.178.000 -601.000
Finansinntekter 3.262.000 3.172.000 975.000 35.024.000 8.687.000
Finanskostnader -47.000 -630.000 -495.000 -326.000 -110.000
Finans 3.215.000 2.542.000 480.000 34.698.000 8.577.000
Resultat før skatt 2.210.000 1.736.000 -754.000 33.521.000 7.976.000
Skattekostnad -416.000 -415.000 146.000 -257.000 -1.149.000
Årsresultat 1.794.000 1.322.000 -608.000 33.263.000 6.827.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 32.687.000 24.759.000 17.892.000 16.184.000 14.180.000
Sum omløpsmidler 21.093.000 27.206.000 32.084.000 59.634.000 11.117.000
Sum eiendeler 53.780.000 51.965.000 49.976.000 75.818.000 25.297.000
Sum opptjent egenkapital 49.968.000 48.415.000 47.411.000 48.019.000 17.756.000
Sum egenkapital 50.306.000 48.753.000 47.749.000 48.357.000 18.094.000
Sum langsiktig gjeld 1.605.000 1.621.000 1.608.000 1.882.000 2.357.000
Sum kortsiktig gjeld 1.868.000 1.591.000 619.000 25.579.000 4.847.000
Sum gjeld og egenkapital 53.779.000 51.965.000 49.976.000 75.818.000 25.298.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 462.000 972.000 216.000 212.000 242.000
Andre inntekter 0 19.000 14.000 0 250.000
Driftsinntekter 462.000 991.000 230.000 212.000 492.000
Varekostnad 0 0 -10.000 -4.000 0
Lønninger -766.000 -1.088.000 -658.000 -535.000 -510.000
Avskrivning -57.000 -57.000 -57.000 -56.000 -56.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -644.000 -652.000 -738.000 -796.000 -528.000
Driftskostnader -1.467.000 -1.797.000 -1.463.000 -1.391.000 -1.094.000
Driftsresultat -1.005.000 -806.000 -1.234.000 -1.178.000 -601.000
Finansinntekter 3.262.000 3.172.000 975.000 35.024.000 8.687.000
Finanskostnader -47.000 -630.000 -495.000 -326.000 -110.000
Finans 3.215.000 2.542.000 480.000 34.698.000 8.577.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -240.000 -318.000 0 0 0
Årsresultat 1.794.000 1.322.000 -608.000 33.263.000 6.827.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 116.000 0 53.000
Fast eiendom 2.345.000 2.402.000 2.459.000 2.517.000 2.554.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.345.000 2.402.000 2.459.000 2.517.000 2.554.000
Sum finansielle anleggsmidler 30.343.000 22.357.000 15.317.000 13.667.000 11.573.000
Sum anleggsmidler 32.687.000 24.759.000 17.892.000 16.184.000 14.180.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 29.000 33.000 176.000
Andre fordringer 26.000 162.000 956.000 28.000 2.184.000
Sum investeringer 12.486.000 11.352.000 15.927.000 13.178.000 1.859.000
Kasse, bank 6.585.000 12.701.000 8.916.000 9.542.000 218.000
Sum omløpsmidler 21.093.000 27.206.000 32.084.000 59.634.000 11.117.000
Sum eiendeler 53.780.000 51.965.000 49.976.000 75.818.000 25.297.000
Sum opptjent egenkapital 49.968.000 48.415.000 47.411.000 48.019.000 17.756.000
Sum egenkapital 50.306.000 48.753.000 47.749.000 48.357.000 18.094.000
Sum avsetninger til forpliktelser 245.000 137.000 0 123.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.401.000 737.000 402.000 25.276.000 4.320.000
Sum langsiktig gjeld 1.605.000 1.621.000 1.608.000 1.882.000 2.357.000
Leverandørgjeld 116.000 154.000 110.000 145.000 36.000
Betalbar skatt 0 0 0 75.000 316.000
Skyldig offentlige avgifter 32.000 198.000 45.000 34.000 32.000
Utbytte -240.000 -318.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 80.000 184.000 61.000 50.000 141.000
Sum kortsiktig gjeld 1.868.000 1.591.000 619.000 25.579.000 4.847.000
Sum gjeld og egenkapital 53.779.000 51.965.000 49.976.000 75.818.000 25.298.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 19.225.000 25.615.000 31.465.000 34.055.000 6.270.000
Likviditetsgrad 1 11.3 17.1 51.8 2.3 2.3
Likviditetsgrad 2 11.3 17.1 51.8 2.3 2.3
Soliditet 93.5 93.8 95.5 63.8 71.5
Resultatgrad -217.5 -81.3 -536.5 -555.7 -122.2
Rentedekningsgrad -21.4 -1.3 -2.5 -3.6 -5.5
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0 0.6 0.4
Total kapitalrentabilitet 4.2 4.6 -0.5 44.6 3
Signatur
10.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex