Karen Eline Strøm
Juridisk navn:  Karen Eline Strøm
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67537319
Bjerkeholtet 13 Bjerkeholtet 13 Fax:
1344 Haslum 1344 Haslum
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 962606962
Aksjekapital: 895 NOK
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: ENK
Hovedpunkter i regnskapet
2016
Omsetning: 137.000
Resultat: 39.000
Egenkapital: 171.000
Regnskap for  Karen Eline Strøm
Resultat 2016
Driftsinntekter 137.000
Driftskostnader -99.000
Driftsresultat 37.000
Finansinntekter 2.000
Finanskostnader 0
Finans 2.000
Resultat før skatt 39.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 39.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 222.000
Sum eiendeler 222.000
Sum opptjent egenkapital 171.000
Sum egenkapital 171.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 51.000
Sum gjeld og egenkapital 222.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 137.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 137.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -99.000
Driftskostnader -99.000
Driftsresultat 37.000
Finansinntekter 2.000
Finanskostnader 0
Finans 2.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 39.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 6.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 216.000
Sum omløpsmidler 222.000
Sum eiendeler 222.000
Sum opptjent egenkapital 171.000
Sum egenkapital 171.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 9.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 18.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 25.000
Sum kortsiktig gjeld 51.000
Sum gjeld og egenkapital 222.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 171.000
Likviditetsgrad 1 4.4
Likviditetsgrad 2 4.4
Soliditet 7
Resultatgrad 2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3
Total kapitalrentabilitet 17.6
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex