Karen Elene Thorsen As
Juridisk navn:  Karen Elene Thorsen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Karen Elene Thorsen Lyngveien 33 c/o Karen Elene Thorsen Lyngveien 33 Fax:
4407 Flekkefjord 4407 Flekkefjord
Fylke: Kommune:
Agder Flekkefjord
Org.nr: 925296317
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/25/2020
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Nitschke & Borgting Økonomibyrå As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.98%
Resultat  
  
67.71%
Egenkapital  
  
157.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020
Omsetning: 2.321.000 2.190.000
Resultat: 966.000 576.000
Egenkapital: 1.231.000 478.000
Regnskap for  Karen Elene Thorsen As
Resultat 2021 2020
Driftsinntekter 2.321.000 2.190.000
Driftskostnader -1.354.000 -1.614.000
Driftsresultat 968.000 577.000
Finansinntekter
Finanskostnader -1.000
Finans -1.000
Resultat før skatt 966.000 576.000
Skattekostnad -213.000 -129.000
Årsresultat 754.000 448.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 918.000 30.000
Sum omløpsmidler 804.000 1.271.000
Sum eiendeler 1.722.000 1.301.000
Sum opptjent egenkapital 1.201.000 448.000
Sum egenkapital 1.231.000 478.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 490.000 824.000
Sum gjeld og egenkapital 1.721.000 1.302.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.321.000 2.190.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 2.321.000 2.190.000
Varekostnad -442.000 -1.066.000
Lønninger -840.000 -317.000
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader -72.000 -231.000
Driftskostnader -1.354.000 -1.614.000
Driftsresultat 968.000 577.000
Finansinntekter
Finanskostnader -1.000
Finans -1.000
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 754.000 448.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler 918.000 30.000
Sum anleggsmidler 918.000 30.000
Varebeholdning
Kundefordringer 556.000 812.000
Andre fordringer 71.000 138.000
Sum investeringer
Kasse, bank 176.000 322.000
Sum omløpsmidler 804.000 1.271.000
Sum eiendeler 1.722.000 1.301.000
Sum opptjent egenkapital 1.201.000 448.000
Sum egenkapital 1.231.000 478.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld 28.000 457.000
Betalbar skatt 213.000 129.000
Skyldig offentlige avgifter 150.000 138.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 99.000 100.000
Sum kortsiktig gjeld 490.000 824.000
Sum gjeld og egenkapital 1.721.000 1.302.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 314.000 447.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.5
Likviditetsgrad 2 1.6 1.5
Soliditet 71.5 36.7
Resultatgrad 41.7 26.3
Rentedekningsgrad 968.0
Gjeldsgrad 0.4 1.7
Total kapitalrentabilitet 56.2 44.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex