Jotunheimen Aktiv It AS
Juridisk navn:  Jotunheimen Aktiv It AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61237717
Industrivegen 40B Industrivegen 40B Fax: 61237518
2680 Vågå 2680 Vågå
Fylke: Kommune:
Innlandet Vågå
Org.nr: 971089296
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 2/25/1994
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vågå Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.16%
Resultat  
  
45.37%
Egenkapital  
  
60.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.388.000 2.750.000 3.255.000 3.927.000 3.496.000
Resultat: -732.000 -1.340.000 -365.000 -205.000 -418.000
Egenkapital: -1.271.000 -3.235.000 -1.896.000 -1.531.000 -1.463.000
Regnskap for  Jotunheimen Aktiv It AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.388.000 2.750.000 3.255.000 3.927.000 3.496.000
Driftskostnader -3.025.000 -3.951.000 -3.438.000 -4.102.000 -4.015.000
Driftsresultat -637.000 -1.201.000 -184.000 -175.000 -519.000
Finansinntekter 16.000 26.000 15.000 25.000 160.000
Finanskostnader -112.000 -164.000 -197.000 -55.000 -60.000
Finans -96.000 -138.000 -182.000 -30.000 100.000
Resultat før skatt -732.000 -1.340.000 -365.000 -205.000 -418.000
Skattekostnad 0 0 0 125.000
Årsresultat -732.000 -1.340.000 -365.000 -205.000 -293.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.393.000 1.622.000 1.807.000 2.064.000 2.086.000
Sum omløpsmidler 225.000 1.351.000 1.125.000 1.828.000 1.844.000
Sum eiendeler 1.618.000 2.973.000 2.932.000 3.892.000 3.930.000
Sum opptjent egenkapital -1.934.000 -3.898.000 -2.558.000 -2.193.000 -1.988.000
Sum egenkapital -1.271.000 -3.235.000 -1.896.000 -1.531.000 -1.463.000
Sum langsiktig gjeld 1.540.000 4.331.000 3.780.000 3.606.000 3.992.000
Sum kortsiktig gjeld 1.350.000 1.878.000 1.048.000 1.817.000 1.401.000
Sum gjeld og egenkapital 1.618.000 2.973.000 2.932.000 3.892.000 3.930.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.417.000 2.703.000 3.176.000 3.377.000 3.392.000
Andre inntekter 971.000 48.000 79.000 550.000 105.000
Driftsinntekter 2.388.000 2.750.000 3.255.000 3.927.000 3.496.000
Varekostnad -413.000 -347.000 -286.000 -384.000 -493.000
Lønninger -850.000 -1.376.000 -1.180.000 -1.539.000 -1.400.000
Avskrivning -207.000 -231.000 -243.000 -248.000 -286.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.555.000 -1.997.000 -1.729.000 -1.931.000 -1.836.000
Driftskostnader -3.025.000 -3.951.000 -3.438.000 -4.102.000 -4.015.000
Driftsresultat -637.000 -1.201.000 -184.000 -175.000 -519.000
Finansinntekter 16.000 26.000 15.000 25.000 160.000
Finanskostnader -112.000 -164.000 -197.000 -55.000 -60.000
Finans -96.000 -138.000 -182.000 -30.000 100.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -732.000 -1.340.000 -365.000 -205.000 -293.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 1.256.000 1.374.000 1.493.000 1.612.000 1.737.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 137.000 248.000 314.000 439.000 350.000
Sum varige driftsmidler 1.393.000 1.622.000 1.807.000 2.051.000 2.086.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 13.000 0
Sum anleggsmidler 1.393.000 1.622.000 1.807.000 2.064.000 2.086.000
Varebeholdning 177.000 152.000 136.000 130.000
Kundefordringer 68.000 2.000 63.000 203.000
Andre fordringer 210.000 214.000 110.000 315.000 568.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 16.000 892.000 861.000 1.314.000 943.000
Sum omløpsmidler 225.000 1.351.000 1.125.000 1.828.000 1.844.000
Sum eiendeler 1.618.000 2.973.000 2.932.000 3.892.000 3.930.000
Sum opptjent egenkapital -1.934.000 -3.898.000 -2.558.000 -2.193.000 -1.988.000
Sum egenkapital -1.271.000 -3.235.000 -1.896.000 -1.531.000 -1.463.000
Sum avsetninger til forpliktelser 40.000 73.000 150.000 191.000 232.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.540.000 4.331.000 3.780.000 3.606.000 3.992.000
Leverandørgjeld 126.000 802.000 445.000 866.000 525.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 7.000 79.000 89.000 52.000 146.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.217.000 997.000 514.000 899.000 730.000
Sum kortsiktig gjeld 1.350.000 1.878.000 1.048.000 1.817.000 1.401.000
Sum gjeld og egenkapital 1.618.000 2.973.000 2.932.000 3.892.000 3.930.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.125.000 -527.000 77.000 11.000 443.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.7 1.1 1 1.3
Likviditetsgrad 2 0.2 0.6 0.9 0.9 1.2
Soliditet -78.5 -108.8 -64.7 -39.3 -37.2
Resultatgrad -26.7 -43.7 -5.7 -4.5 -14.8
Rentedekningsgrad -5.7 -7.3 -0.9 -3.2 -8.7
Gjeldsgrad -2.3 -1.9 -2.5 -3.5 -3.7
Total kapitalrentabilitet -38.4 -39.5 -5.8 -3.9 -9.1
Signatur
02.03.2021
STYRETS LEDER ALENE. STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
SIGNATUR HVER FOR SEG
Prokurister
21.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex