Jakt, Fiske, Kunst & Kultur As
Juridisk navn:  Jakt, Fiske, Kunst & Kultur As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Torfæus' gate 86 Torfæus' gate 86 Fax:
4024 Stavanger 4024 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 920782396
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 3/20/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Jansson & Larsen Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1081.4%
Resultat  
  
1772.73%
Egenkapital  
  
563.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018
Omsetning: 1.524.000 129.000 58.000
Resultat: 412.000 22.000 12.000
Egenkapital: 378.000 57.000 39.000
Regnskap for  Jakt, Fiske, Kunst & Kultur As
Resultat 2020 2019 2018
Driftsinntekter 1.524.000 129.000 58.000
Driftskostnader -1.112.000 -108.000 -46.000
Driftsresultat 412.000 22.000 12.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 412.000 22.000 12.000
Skattekostnad -91.000 -5.000 -3.000
Årsresultat 321.000 17.000 9.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 500.000 0 0
Sum omløpsmidler 220.000 61.000 53.000
Sum eiendeler 720.000 61.000 53.000
Sum opptjent egenkapital 348.000 27.000 9.000
Sum egenkapital 378.000 57.000 39.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 342.000 5.000 14.000
Sum gjeld og egenkapital 720.000 62.000 53.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.524.000 129.000 52.000
Andre inntekter 0 6.000
Driftsinntekter 1.524.000 129.000 58.000
Varekostnad -1.035.000 -72.000 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -77.000 -36.000 -46.000
Driftskostnader -1.112.000 -108.000 -46.000
Driftsresultat 412.000 22.000 12.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 321.000 17.000 9.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 500.000 0 0
Sum anleggsmidler 500.000 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 220.000 0 6.000
Andre fordringer 45.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 16.000 47.000
Sum omløpsmidler 220.000 61.000 53.000
Sum eiendeler 720.000 61.000 53.000
Sum opptjent egenkapital 348.000 27.000 9.000
Sum egenkapital 378.000 57.000 39.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 66.000 0 11.000
Betalbar skatt 91.000 5.000 3.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 185.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 342.000 5.000 14.000
Sum gjeld og egenkapital 720.000 62.000 53.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -122.000 56.000 39.000
Likviditetsgrad 1 0.6 12.2 3.8
Likviditetsgrad 2 0.6 12.2 3.8
Soliditet 52.5 91.9 73.6
Resultatgrad 27.0 17.1 20.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.9 0.1 0.4
Total kapitalrentabilitet 57.2 35.5 22.6
Signatur
24.08.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex