Investeringsselskapet Rest As
Juridisk navn:  Investeringsselskapet Rest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Opsalvegen 36 Opsalvegen 36 Fax:
2008 Fjerdingby 2008 Fjerdingby
Fylke: Kommune:
Viken Rælingen
Org.nr: 922736995
Aksjekapital: 50.000 NOK
Etableringsdato: 4/20/2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tbe Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
36.14%
Resultat  
  
27.5%
Egenkapital  
  
20%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 226.000 166.000
Resultat: 204.000 160.000
Egenkapital: 204.000 170.000
Regnskap for  Investeringsselskapet Rest As
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 226.000 166.000
Driftskostnader -22.000 -6.000
Driftsresultat 204.000 160.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 204.000 160.000
Skattekostnad -45.000 -34.000
Årsresultat 159.000 127.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 61.000 30.000
Sum omløpsmidler 193.000 190.000
Sum eiendeler 254.000 220.000
Sum opptjent egenkapital 161.000 127.000
Sum egenkapital 204.000 170.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 51.000 50.000
Sum gjeld og egenkapital 255.000 220.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 226.000 166.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 226.000 166.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -22.000 -6.000
Driftskostnader -22.000 -6.000
Driftsresultat 204.000 160.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 159.000 127.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 61.000 30.000
Sum anleggsmidler 61.000 30.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 9.000 60.000
Andre fordringer 1.000 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 183.000 129.000
Sum omløpsmidler 193.000 190.000
Sum eiendeler 254.000 220.000
Sum opptjent egenkapital 161.000 127.000
Sum egenkapital 204.000 170.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 2.000
Betalbar skatt 45.000 34.000
Skyldig offentlige avgifter 10.000 24.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld -4.000 -10.000
Sum kortsiktig gjeld 51.000 50.000
Sum gjeld og egenkapital 255.000 220.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 142.000 140.000
Likviditetsgrad 1 3.8 3.8
Likviditetsgrad 2 3.8 3.8
Soliditet 80.0 77.3
Resultatgrad 90.3 96.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 80.0 72.7
Signatur
13.05.2019
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex