Improvator AS
Juridisk navn:  Improvator AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67144900
v/Pål Sommerhein Aspeveien 3 Aspeveien 3 Fax: 33049693
1359 Eiksmarka 1359 Eiksmarka
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 831686812
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 11/30/1981
Foretakstype: AS
Revisor: Bdt Viken Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
5.11%
Resultat  
  
6.56%
Egenkapital  
  
-0.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.673.000 2.543.000 2.449.000 3.015.000 2.010.000
Resultat: 747.000 701.000 824.000 2.393.000 839.000
Egenkapital: 2.721.000 2.740.000 2.741.000 4.283.000 3.015.000
Regnskap for  Improvator AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.673.000 2.543.000 2.449.000 3.015.000 2.010.000
Driftskostnader -1.963.000 -1.838.000 -1.744.000 -1.734.000 -1.764.000
Driftsresultat 709.000 705.000 705.000 1.282.000 246.000
Finansinntekter 45.000 19.000 187.000 1.119.000 636.000
Finanskostnader -8.000 -24.000 -68.000 -8.000 -43.000
Finans 37.000 -5.000 119.000 1.111.000 593.000
Resultat før skatt 747.000 701.000 824.000 2.393.000 839.000
Skattekostnad -165.000 -162.000 -197.000 -324.000 -30.000
Årsresultat 582.000 538.000 628.000 2.068.000 809.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 146.000 172.000 636.000 604.000 604.000
Sum omløpsmidler 3.492.000 3.410.000 4.523.000 5.029.000 2.661.000
Sum eiendeler 3.638.000 3.582.000 5.159.000 5.633.000 3.265.000
Sum opptjent egenkapital 2.621.000 2.640.000 2.641.000 4.183.000 2.915.000
Sum egenkapital 2.721.000 2.740.000 2.741.000 4.283.000 3.015.000
Sum langsiktig gjeld 0 2.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 916.000 840.000 2.418.000 1.350.000 250.000
Sum gjeld og egenkapital 3.637.000 3.582.000 5.159.000 5.633.000 3.265.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.673.000 2.543.000 2.449.000 3.015.000 2.010.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.673.000 2.543.000 2.449.000 3.015.000 2.010.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.697.000 -1.594.000 -1.491.000 -1.453.000 -1.406.000
Avskrivning -26.000 -18.000 -5.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -240.000 -226.000 -248.000 -281.000 -358.000
Driftskostnader -1.963.000 -1.838.000 -1.744.000 -1.734.000 -1.764.000
Driftsresultat 709.000 705.000 705.000 1.282.000 246.000
Finansinntekter 45.000 19.000 187.000 1.119.000 636.000
Finanskostnader -8.000 -24.000 -68.000 -8.000 -43.000
Finans 37.000 -5.000 119.000 1.111.000 593.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -600.000 -540.000 -2.000.000 -800.000 0
Årsresultat 582.000 538.000 628.000 2.068.000 809.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 28.000 54.000 32.000 0 0
Sum varige driftsmidler 28.000 54.000 32.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 118.000 118.000 604.000 604.000 604.000
Sum anleggsmidler 146.000 172.000 636.000 604.000 604.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 421.000 0 285.000 1.220.000
Andre fordringer 0 0 0 1.753.000 650.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.492.000 2.989.000 4.523.000 2.992.000 791.000
Sum omløpsmidler 3.492.000 3.410.000 4.523.000 5.029.000 2.661.000
Sum eiendeler 3.638.000 3.582.000 5.159.000 5.633.000 3.265.000
Sum opptjent egenkapital 2.621.000 2.640.000 2.641.000 4.183.000 2.915.000
Sum egenkapital 2.721.000 2.740.000 2.741.000 4.283.000 3.015.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 2.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 3.000 0 1.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 2.000 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 3.000 2.000
Betalbar skatt 167.000 161.000 197.000 324.000 30.000
Skyldig offentlige avgifter 12.000 -5.000 84.000 90.000 89.000
Utbytte -600.000 -540.000 -2.000.000 -800.000 0
Annen kortsiktig gjeld 135.000 144.000 136.000 133.000 130.000
Sum kortsiktig gjeld 916.000 840.000 2.418.000 1.350.000 250.000
Sum gjeld og egenkapital 3.637.000 3.582.000 5.159.000 5.633.000 3.265.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.576.000 2.570.000 2.105.000 3.679.000 2.411.000
Likviditetsgrad 1 3.8 4.1 1.9 3.7 10.6
Likviditetsgrad 2 3.8 4.1 1.9 3.7 10.7
Soliditet 74.8 76.5 53.1 7 92.3
Resultatgrad 26.5 27.7 28.8 42.5 12.2
Rentedekningsgrad 88.6 29.4 10.4 160.3 20.5
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.9 0.3 0.1
Total kapitalrentabilitet 20.7 20.2 17.3 42.6 27.0
Signatur
07.06.2006
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex