Imc Diving AS
Juridisk navn:  Imc Diving AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55363434
Postboks 61 Måseskjæret Kristiansholm 8 - 10 Fax: 55363435
5841 Bergen 5035 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 932624036
Aksjekapital: 388.000 NOK
Antall ansatte: 25
Etableringsdato: 9/10/1982
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-19.38%
Resultat  
  
-60.84%
Egenkapital  
  
-9.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 56.864.000 70.532.000 99.455.000 68.450.000 56.638.000
Resultat: 3.224.000 8.233.000 19.827.000 16.526.000 6.124.000
Egenkapital: 23.960.000 26.578.000 28.982.000 33.530.000 34.813.000
Regnskap for  Imc Diving AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 56.864.000 70.532.000 99.455.000 68.450.000 56.638.000
Driftskostnader -53.608.000 -62.333.000 -79.688.000 -51.865.000 -50.353.000
Driftsresultat 3.255.000 8.200.000 19.767.000 16.584.000 6.285.000
Finansinntekter 13.000 116.000 142.000 27.000 3.000
Finanskostnader -45.000 -83.000 -83.000 -85.000 -163.000
Finans -32.000 33.000 59.000 -58.000 -160.000
Resultat før skatt 3.224.000 8.233.000 19.827.000 16.526.000 6.124.000
Skattekostnad -729.000 -1.840.000 -6.372.000 -3.861.000 -1.521.000
Årsresultat 2.495.000 6.393.000 13.455.000 12.665.000 4.603.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 20.341.000 23.396.000 24.640.000 17.625.000 18.020.000
Sum omløpsmidler 16.291.000 22.377.000 35.573.000 48.424.000 31.625.000
Sum eiendeler 36.632.000 45.773.000 60.213.000 66.049.000 49.645.000
Sum opptjent egenkapital 23.589.000 26.207.000 28.611.000 33.159.000 34.442.000
Sum egenkapital 23.960.000 26.578.000 28.982.000 33.530.000 34.813.000
Sum langsiktig gjeld 513.000 1.034.000 1.422.000 100.000 1.300.000
Sum kortsiktig gjeld 12.159.000 18.161.000 29.809.000 32.419.000 13.532.000
Sum gjeld og egenkapital 36.632.000 45.773.000 60.213.000 66.049.000 49.645.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 56.689.000 69.234.000 98.706.000 68.463.000 56.577.000
Andre inntekter 175.000 1.298.000 748.000 -13.000 60.000
Driftsinntekter 56.864.000 70.532.000 99.455.000 68.450.000 56.638.000
Varekostnad -21.572.000 -29.913.000 -48.598.000 -25.337.000 -27.232.000
Lønninger -20.239.000 -19.921.000 -20.810.000 -18.268.000 -15.483.000
Avskrivning -3.862.000 -3.814.000 -3.523.000 -1.463.000 -1.369.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -7.935.000 -8.685.000 -6.757.000 -6.797.000 -6.269.000
Driftskostnader -53.608.000 -62.333.000 -79.688.000 -51.865.000 -50.353.000
Driftsresultat 3.255.000 8.200.000 19.767.000 16.584.000 6.285.000
Finansinntekter 13.000 116.000 142.000 27.000 3.000
Finanskostnader -45.000 -83.000 -83.000 -85.000 -163.000
Finans -32.000 33.000 59.000 -58.000 -160.000
Konsernbidrag -4.433.000 -7.899.000 -16.954.000 -13.120.000 0
Utbytte -679.000 -898.000 -1.069.000 -827.000 -2.968.000
Årsresultat 2.495.000 6.393.000 13.455.000 12.665.000 4.603.000
Balanse detaljer          
Goodwill 3.546.000 5.319.000 7.092.000 0 0
Sum Immatrielle midler 3.546.000 5.319.000 7.092.000 268.000 210.000
Fast eiendom 144.000 362.000 602.000 852.000 1.110.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 4.459.000 5.231.000 4.340.000 3.510.000 3.878.000
Sum varige driftsmidler 5.545.000 6.827.000 6.298.000 6.107.000 6.560.000
Sum finansielle anleggsmidler 11.250.000 11.250.000 11.250.000 11.250.000 11.250.000
Sum anleggsmidler 20.341.000 23.396.000 24.640.000 17.625.000 18.020.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 6.712.000 8.273.000 10.098.000 14.500.000 8.188.000
Andre fordringer 1.041.000 1.813.000 4.959.000 753.000 464.000
Sum investeringer 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Kasse, bank 2.478.000 2.421.000 2.383.000 33.145.000 22.948.000
Sum omløpsmidler 16.291.000 22.377.000 35.573.000 48.424.000 31.625.000
Sum eiendeler 36.632.000 45.773.000 60.213.000 66.049.000 49.645.000
Sum opptjent egenkapital 23.589.000 26.207.000 28.611.000 33.159.000 34.442.000
Sum egenkapital 23.960.000 26.578.000 28.982.000 33.530.000 34.813.000
Sum avsetninger til forpliktelser 513.000 1.034.000 1.422.000 100.000 100.000
Gjeld til kredittinstitutt 5.684.000 10.127.000 21.742.000 17.040.000 2.697.000
Sum langsiktig gjeld 513.000 1.034.000 1.422.000 100.000 1.300.000
Leverandørgjeld 1.536.000 2.007.000 2.143.000 6.304.000 2.490.000
Betalbar skatt 0 0 1.538.000
Skyldig offentlige avgifter 2.984.000 3.821.000 3.037.000 4.861.000 2.136.000
Utbytte -679.000 -898.000 -1.069.000 -827.000 -2.968.000
Annen kortsiktig gjeld 1.676.000 1.708.000 1.818.000 3.387.000 1.703.000
Sum kortsiktig gjeld 12.159.000 18.161.000 29.809.000 32.419.000 13.532.000
Sum gjeld og egenkapital 36.632.000 45.773.000 60.213.000 66.049.000 49.645.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.132.000 4.216.000 5.764.000 16.005.000 18.093.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.2 1.2 1.5 2.3
Likviditetsgrad 2 1.3 1.2 1.2 1.5 2.3
Soliditet 65.4 58.1 48.1 50.8 70.1
Resultatgrad 5.7 11.6 19.9 24.2 11.1
Rentedekningsgrad 72.3 98.8 238.2 195.1 38.6
Gjeldsgrad 0.5 0.7 1.1 1 0.4
Total kapitalrentabilitet 8.9 18.2 33.1 25.1 12.7
Signatur
02.01.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
02.01.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex