Idrettsklubben Start
Juridisk navn:  Idrettsklubben Start
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38106666
Postboks 1533 Lundsiden Stadionveien 21 Fax: 38097535
4688 Kristiansand S 4632 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 945523433
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 47
Etableringsdato: 9/24/1905
Foretakstype: FLI
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-22.79%
Resultat  
  
71.26%
Egenkapital  
  
188%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 39.690.000 51.405.000 65.142.000 50.843.000 64.749.000
Resultat: 423.000 247.000 198.000 -3.623.000 5.051.000
Egenkapital: 198.000 -225.000 -472.000 -670.000 2.952.000
Regnskap for  Idrettsklubben Start
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 39.690.000 51.405.000 65.142.000 50.843.000 64.749.000
Driftskostnader -39.119.000 -51.146.000 -64.940.000 -54.448.000 -54.681.000
Driftsresultat 571.000 258.000 202.000 -3.607.000 10.068.000
Finansinntekter 37.000 6.000 23.000 19.000 1.556.000
Finanskostnader -185.000 -16.000 -27.000 -35.000 -6.572.000
Finans -148.000 -10.000 -4.000 -16.000 -5.016.000
Resultat før skatt 423.000 247.000 198.000 -3.623.000 5.051.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 423.000 247.000 198.000 -3.623.000 5.051.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.133.000 100.000 100.000 3.098.000 6.558.000
Sum omløpsmidler 6.192.000 9.780.000 10.658.000 7.613.000 8.147.000
Sum eiendeler 9.325.000 9.880.000 10.758.000 10.711.000 14.705.000
Sum opptjent egenkapital 198.000 -225.000 -472.000 -670.000 2.952.000
Sum egenkapital 198.000 -225.000 -472.000 -670.000 2.952.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 9.127.000 10.105.000 11.230.000 11.381.000 11.752.000
Sum gjeld og egenkapital 9.325.000 9.880.000 10.758.000 10.711.000 14.704.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 418.000 453.000 1.060.000 33.509.000 37.776.000
Andre inntekter 39.273.000 50.952.000 64.082.000 17.334.000 26.973.000
Driftsinntekter 39.690.000 51.405.000 65.142.000 50.843.000 64.749.000
Varekostnad -2.414.000 -5.389.000 -8.368.000 -12.463.000 -14.142.000
Lønninger -31.089.000 -37.933.000 -43.656.000 -30.217.000 -27.839.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning -5.002.000 -7.429.000 -12.838.000 -9.673.000 -11.064.000
Andre driftskostnader -614.000 -395.000 -78.000 -2.095.000 -1.636.000
Driftskostnader -39.119.000 -51.146.000 -64.940.000 -54.448.000 -54.681.000
Driftsresultat 571.000 258.000 202.000 -3.607.000 10.068.000
Finansinntekter 37.000 6.000 23.000 19.000 1.556.000
Finanskostnader -185.000 -16.000 -27.000 -35.000 -6.572.000
Finans -148.000 -10.000 -4.000 -16.000 -5.016.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 423.000 247.000 198.000 -3.623.000 5.051.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 1.780.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.033.000 0 0 504.000 408.000
Sum varige driftsmidler 3.033.000 0 0 504.000 408.000
Sum finansielle anleggsmidler 100.000 100.000 100.000 2.593.000 4.369.000
Sum anleggsmidler 3.133.000 100.000 100.000 3.098.000 6.558.000
Varebeholdning 0 0 0 148.000
Kundefordringer 3.117.000 4.861.000 4.377.000 846.000 3.467.000
Andre fordringer 1.919.000 2.501.000 2.991.000 2.572.000 1.980.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.155.000 2.419.000 3.290.000 4.195.000 2.552.000
Sum omløpsmidler 6.192.000 9.780.000 10.658.000 7.613.000 8.147.000
Sum eiendeler 9.325.000 9.880.000 10.758.000 10.711.000 14.705.000
Sum opptjent egenkapital 198.000 -225.000 -472.000 -670.000 2.952.000
Sum egenkapital 198.000 -225.000 -472.000 -670.000 2.952.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.782.000 3.464.000 1.221.000 666.000 1.659.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.699.000 3.724.000 5.118.000 3.144.000 3.144.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.646.000 2.917.000 4.891.000 7.572.000 6.949.000
Sum kortsiktig gjeld 9.127.000 10.105.000 11.230.000 11.381.000 11.752.000
Sum gjeld og egenkapital 9.325.000 9.880.000 10.758.000 10.711.000 14.704.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.935.000 -325.000 -572.000 -3.768.000 -3.605.000
Likviditetsgrad 1 0.7 1 0.9 0.7 0.7
Likviditetsgrad 2 0.7 1 0.9 0.7 0.7
Soliditet 2.1 -2.3 -4.4 -6.3 20.1
Resultatgrad 1.4 0.5 0.3 -7.1 15.5
Rentedekningsgrad 3.1 16.1 7.5 -103.1 1.5
Gjeldsgrad 46.1 -44.9 -23.8 4
Total kapitalrentabilitet 6.5 2.7 2.1 -33.5 79.1
Signatur
31.08.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex