Hovland Sag AS
Juridisk navn:  Hovland Sag AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33772138
c/o Svein Landaas Elverhøyveien 14 Elverhøyveien 14 Fax: 33772225
3060 Svelvik 3060 Svelvik
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 812832212
Aksjekapital: 1.140.000 NOK
Etableringsdato: 2/7/1948 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-21.92%
Resultat  
  
-114.03%
Egenkapital  
  
-0.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 488.000 625.000 602.000 3.197.000 646.000
Resultat: -55.000 392.000 13.844.000 2.672.000 -131.000
Egenkapital: 20.982.000 21.025.000 20.720.000 6.978.000 4.587.000
Regnskap for  Hovland Sag AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 488.000 625.000 602.000 3.197.000 646.000
Driftskostnader -955.000 -690.000 -497.000 -537.000 -778.000
Driftsresultat -467.000 -65.000 104.000 2.660.000 -132.000
Finansinntekter 412.000 458.000 13.739.000 19.000 1.000
Finanskostnader 0 0 -8.000 0
Finans 412.000 458.000 13.739.000 11.000 1.000
Resultat før skatt -55.000 392.000 13.844.000 2.672.000 -131.000
Skattekostnad 12.000 -87.000 -102.000 -283.000 -79.000
Årsresultat -43.000 306.000 13.742.000 2.389.000 -211.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 20.938.000 21.374.000 20.946.000 3.143.000 172.000
Sum omløpsmidler 237.000 60.000 229.000 4.190.000 4.469.000
Sum eiendeler 21.175.000 21.434.000 21.175.000 7.333.000 4.641.000
Sum opptjent egenkapital 15.920.000 15.963.000 15.658.000 1.916.000 -473.000
Sum egenkapital 20.982.000 21.025.000 20.720.000 6.978.000 4.587.000
Sum langsiktig gjeld 143.000 196.000 268.000 283.000 0
Sum kortsiktig gjeld 49.000 212.000 187.000 73.000 55.000
Sum gjeld og egenkapital 21.174.000 21.433.000 21.175.000 7.334.000 4.642.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 488.000 620.000 602.000 658.000 646.000
Andre inntekter 5.000 0 2.540.000 0
Driftsinntekter 488.000 625.000 602.000 3.197.000 646.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -140.000 -283.000 -262.000 -256.000 -253.000
Avskrivning -30.000 -59.000 -59.000 -59.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -815.000 -377.000 -176.000 -222.000 -466.000
Driftskostnader -955.000 -690.000 -497.000 -537.000 -778.000
Driftsresultat -467.000 -65.000 104.000 2.660.000 -132.000
Finansinntekter 412.000 458.000 13.739.000 19.000 1.000
Finanskostnader 0 0 -8.000 0
Finans 412.000 458.000 13.739.000 11.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -43.000 306.000 13.742.000 2.389.000 -211.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 30.000 89.000 172.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 30.000 89.000 172.000
Sum finansielle anleggsmidler 20.938.000 21.374.000 20.916.000 3.054.000 0
Sum anleggsmidler 20.938.000 21.374.000 20.946.000 3.143.000 172.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 2.000 7.000 0 6.000
Andre fordringer 171.000 0 0 2.761.000 150.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 66.000 58.000 223.000 1.430.000 4.314.000
Sum omløpsmidler 237.000 60.000 229.000 4.190.000 4.469.000
Sum eiendeler 21.175.000 21.434.000 21.175.000 7.333.000 4.641.000
Sum opptjent egenkapital 15.920.000 15.963.000 15.658.000 1.916.000 -473.000
Sum egenkapital 20.982.000 21.025.000 20.720.000 6.978.000 4.587.000
Sum avsetninger til forpliktelser 143.000 196.000 268.000 283.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 143.000 196.000 268.000 283.000 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 40.000 159.000 117.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 9.000 20.000 39.000 34.000 11.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 33.000 32.000 39.000 44.000
Sum kortsiktig gjeld 49.000 212.000 187.000 73.000 55.000
Sum gjeld og egenkapital 21.174.000 21.433.000 21.175.000 7.334.000 4.642.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 188.000 -152.000 42.000 4.117.000 4.414.000
Likviditetsgrad 1 4.8 0.3 1.2 57.4 81.3
Likviditetsgrad 2 4.8 0.3 1.2 57.4 81.3
Soliditet 99.1 98.1 97.9 95.1 98.8
Resultatgrad -95.7 -10.4 17.3 83.2 -20.4
Rentedekningsgrad 332.5
Gjeldsgrad 0 0 0.1 0
Total kapitalrentabilitet -0.3 1.8 65.4 36.5 -2.8
Signatur
27.04.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
23.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex