Hotell Wergeland AS
Juridisk navn:  Hotell Wergeland AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38172040
Postboks 144 Kirkegata 15 Fax: 38027321
4662 Kristiansand S 4611 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 835045412
Aksjekapital: 1.915.350 NOK
Etableringsdato: 12/28/1983
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon Sør AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
60.42%
Egenkapital  
  
-7.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: -61.000 0 3.337.000 5.535.000 5.965.000
Resultat: -188.000 -475.000 -553.000 -1.185.000 -1.098.000
Egenkapital: -2.871.000 -2.683.000 -2.208.000 -1.655.000 -470.000
Regnskap for  Hotell Wergeland AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter -61.000 0 3.337.000 5.535.000 5.965.000
Driftskostnader -125.000 -471.000 -3.882.000 -6.729.000 -7.333.000
Driftsresultat -187.000 -472.000 -544.000 -1.194.000 -1.369.000
Finansinntekter 0 1.000 20.000 39.000 313.000
Finanskostnader -1.000 -4.000 -29.000 -29.000 -43.000
Finans -1.000 -3.000 -9.000 10.000 270.000
Resultat før skatt -188.000 -475.000 -553.000 -1.185.000 -1.098.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -188.000 -475.000 -553.000 -1.185.000 -1.098.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 474.000 640.000
Sum omløpsmidler 0 90.000 89.000 212.000 823.000
Sum eiendeler 0 90.000 89.000 686.000 1.463.000
Sum opptjent egenkapital -4.786.000 -4.598.000 -4.124.000 -3.570.000 -2.385.000
Sum egenkapital -2.871.000 -2.683.000 -2.208.000 -1.655.000 -470.000
Sum langsiktig gjeld 2.458.000 2.423.000 1.723.000 1.169.000 629.000
Sum kortsiktig gjeld 413.000 350.000 574.000 1.172.000 1.304.000
Sum gjeld og egenkapital 0 90.000 88.000 686.000 1.463.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 3.207.000 5.533.000 5.556.000
Andre inntekter -61.000 0 130.000 2.000 410.000
Driftsinntekter -61.000 0 3.337.000 5.535.000 5.965.000
Varekostnad 0 0 0 0 -935.000
Lønninger -15.000 -301.000 -1.768.000 -3.050.000 -2.869.000
Avskrivning 0 0 -18.000 -21.000 -23.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -96.000 -168.000 -1.409.000 -1.932.000 -3.506.000
Driftskostnader -125.000 -471.000 -3.882.000 -6.729.000 -7.333.000
Driftsresultat -187.000 -472.000 -544.000 -1.194.000 -1.369.000
Finansinntekter 0 1.000 20.000 39.000 313.000
Finanskostnader -1.000 -4.000 -29.000 -29.000 -43.000
Finans -1.000 -3.000 -9.000 10.000 270.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -188.000 -475.000 -553.000 -1.185.000 -1.098.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 18.000 39.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 18.000 39.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 457.000 601.000
Sum anleggsmidler 0 0 0 474.000 640.000
Varebeholdning 0 0 0 6.000 15.000
Kundefordringer 0 1.000 1.000 7.000 113.000
Andre fordringer 0 72.000 107.000 131.000 159.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 17.000 0 68.000 536.000
Sum omløpsmidler 0 90.000 89.000 212.000 823.000
Sum eiendeler 0 90.000 89.000 686.000 1.463.000
Sum opptjent egenkapital -4.786.000 -4.598.000 -4.124.000 -3.570.000 -2.385.000
Sum egenkapital -2.871.000 -2.683.000 -2.208.000 -1.655.000 -470.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.458.000 2.423.000 1.723.000 1.169.000 629.000
Leverandørgjeld 291.000 192.000 421.000 480.000 253.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 1.000 23.000 109.000 151.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 122.000 157.000 130.000 583.000 901.000
Sum kortsiktig gjeld 413.000 350.000 574.000 1.172.000 1.304.000
Sum gjeld og egenkapital 0 90.000 88.000 686.000 1.463.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -413.000 -260.000 -485.000 -960.000 -481.000
Likviditetsgrad 1 0 0.3 0.2 0.2 0.6
Likviditetsgrad 2 0 0.3 0.2 0.2 0.7
Soliditet -2981.1 -2480.9 -241.3 -32.1
Resultatgrad 306.6 -16.3 -21.6 -23.0
Rentedekningsgrad -18.8 -41.2 -24.6
Gjeldsgrad -1.4 -4.1
Total kapitalrentabilitet -523.3 -588.8 -168.4 -72.2
Signatur
25.10.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
25.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Presisering om tapt aksjekapital
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex