Hotell Fyri As
Juridisk navn:  Hotell Fyri As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Vasagatan 54 Totteskogen 55 Fax:
9999 Utlandet 3560 Hemsedal
Fylke: Kommune:
Viken Hemsedal
Org.nr: 922018472
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 72
Etableringsdato: 12/1/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Pricewaterhousecoopers Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-44870%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 3.707.000 0
Resultat: -13.461.000 0
Egenkapital: -13.431.000 30.000
Regnskap for  Hotell Fyri As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 3.707.000 0
Driftskostnader -16.870.000 0
Driftsresultat -13.163.000 0
Finansinntekter 7.000 0
Finanskostnader -305.000 0
Finans -298.000 0
Resultat før skatt -13.461.000 0
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -13.461.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.437.000 0
Sum omløpsmidler 9.679.000 30.000
Sum eiendeler 28.116.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -13.461.000 0
Sum egenkapital -13.431.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 10.000.000 0
Sum kortsiktig gjeld 31.547.000 0
Sum gjeld og egenkapital 28.116.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.707.000 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 3.707.000 0
Varekostnad -1.570.000 0
Lønninger -4.834.000 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -10.466.000 0
Driftskostnader -16.870.000 0
Driftsresultat -13.163.000 0
Finansinntekter 7.000 0
Finanskostnader -305.000 0
Finans -298.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -13.461.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 17.077.000 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 17.077.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.360.000 0
Sum anleggsmidler 18.437.000 0
Varebeholdning 1.902.000 0
Kundefordringer 446.000 0
Andre fordringer 2.124.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 5.207.000 30.000
Sum omløpsmidler 9.679.000 30.000
Sum eiendeler 28.116.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -13.461.000 0
Sum egenkapital -13.431.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 16.588.000 0
Sum langsiktig gjeld 10.000.000 0
Leverandørgjeld 8.077.000 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 234.000 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.648.000 0
Sum kortsiktig gjeld 31.547.000 0
Sum gjeld og egenkapital 28.116.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -21.868.000 30.000
Likviditetsgrad 1 0.3
Likviditetsgrad 2 0.2 0
Soliditet -47.8 1
Resultatgrad -355.1
Rentedekningsgrad -43.2
Gjeldsgrad -3.1 0
Total kapitalrentabilitet -46.8 0
Signatur
02.12.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex