Hotell Bar As
Juridisk navn:  Hotell Bar As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Skolegata 6 Skolegata 6 Fax:
6509 Kristiansund N 6509 Kristiansund N
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Kristiansund
Org.nr: 998234344
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 25
Etableringsdato: 3/30/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautorisert Revisor Andre Hansø As
Utvikling:
Omsetning  
  
-38.83%
Resultat  
  
-65.12%
Egenkapital  
  
4%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 5.723.000 9.356.000 8.606.000 8.696.000 7.946.000
Resultat: 504.000 1.445.000 605.000 1.218.000 983.000
Egenkapital: 4.109.000 3.951.000 3.020.000 3.119.000 2.499.000
Regnskap for  Hotell Bar As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.723.000 9.356.000 8.606.000 8.696.000 7.946.000
Driftskostnader -5.536.000 -8.407.000 -7.743.000 -7.896.000 -6.930.000
Driftsresultat 187.000 948.000 862.000 800.000 1.016.000
Finansinntekter 318.000 498.000 -257.000 417.000 11.000
Finanskostnader 0 0 0 -43.000
Finans 318.000 498.000 -257.000 417.000 -32.000
Resultat før skatt 504.000 1.445.000 605.000 1.218.000 983.000
Skattekostnad -47.000 -215.000 -203.000 -198.000 -246.000
Årsresultat 458.000 1.231.000 402.000 1.020.000 738.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 41.000 93.000 147.000 210.000 278.000
Sum omløpsmidler 5.075.000 5.232.000 4.219.000 4.238.000 3.558.000
Sum eiendeler 5.116.000 5.325.000 4.366.000 4.448.000 3.836.000
Sum opptjent egenkapital 3.959.000 3.801.000 2.870.000 2.969.000 2.349.000
Sum egenkapital 4.109.000 3.951.000 3.020.000 3.119.000 2.499.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 1.006.000 1.374.000 1.346.000 1.328.000 1.334.000
Sum gjeld og egenkapital 5.115.000 5.325.000 4.366.000 4.448.000 3.837.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.203.000 9.066.000 8.420.000 8.416.000 7.746.000
Andre inntekter 520.000 290.000 185.000 280.000 200.000
Driftsinntekter 5.723.000 9.356.000 8.606.000 8.696.000 7.946.000
Varekostnad -1.757.000 -3.198.000 -2.851.000 -2.837.000 -2.574.000
Lønninger -1.350.000 -2.219.000 -2.198.000 -2.207.000 -2.064.000
Avskrivning -57.000 -60.000 -67.000 -68.000 -49.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.372.000 -2.930.000 -2.627.000 -2.784.000 -2.243.000
Driftskostnader -5.536.000 -8.407.000 -7.743.000 -7.896.000 -6.930.000
Driftsresultat 187.000 948.000 862.000 800.000 1.016.000
Finansinntekter 318.000 498.000 -257.000 417.000 11.000
Finanskostnader 0 0 0 -43.000
Finans 318.000 498.000 -257.000 417.000 -32.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -300.000 0 0 0
Årsresultat 458.000 1.231.000 402.000 1.020.000 738.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 14.000 10.000 4.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 26.000 83.000 143.000 210.000 278.000
Sum varige driftsmidler 26.000 83.000 143.000 210.000 278.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 41.000 93.000 147.000 210.000 278.000
Varebeholdning 119.000 126.000 133.000 150.000 104.000
Kundefordringer 46.000 179.000 197.000 227.000 197.000
Andre fordringer 147.000 0 0 0 0
Sum investeringer 2.943.000 2.649.000 2.172.000 2.447.000 2.053.000
Kasse, bank 1.821.000 2.278.000 1.717.000 1.414.000 1.204.000
Sum omløpsmidler 5.075.000 5.232.000 4.219.000 4.238.000 3.558.000
Sum eiendeler 5.116.000 5.325.000 4.366.000 4.448.000 3.836.000
Sum opptjent egenkapital 3.959.000 3.801.000 2.870.000 2.969.000 2.349.000
Sum egenkapital 4.109.000 3.951.000 3.020.000 3.119.000 2.499.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 1.000 4.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.000 4.000
Leverandørgjeld 620.000 416.000 374.000 372.000 312.000
Betalbar skatt 51.000 220.000 208.000 200.000 232.000
Skyldig offentlige avgifter 116.000 356.000 360.000 374.000 266.000
Utbytte -300.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 219.000 381.000 404.000 382.000 524.000
Sum kortsiktig gjeld 1.006.000 1.374.000 1.346.000 1.328.000 1.334.000
Sum gjeld og egenkapital 5.115.000 5.325.000 4.366.000 4.448.000 3.837.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.069.000 3.858.000 2.873.000 2.910.000 2.224.000
Likviditetsgrad 1 5.0 3.8 3 3.2 2.7
Likviditetsgrad 2 4.9 3.7 3 3.1 2.6
Soliditet 80.3 74.2 69.2 70.1 65.1
Resultatgrad 3.3 10.1 1 9.2 12.8
Rentedekningsgrad 23.6
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.4 0.4 0.5
Total kapitalrentabilitet 9.9 27.2 13.9 27.4 26.8
Signatur
29.10.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG ELLER DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER
HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex