Hotel Tollboden AS
Juridisk navn:  Hotel Tollboden AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32805100
Tollbugata 43 Tollbugata 43 Fax: 32805199
3044 Drammen 3044 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 852866322
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 52
Etableringsdato: 6/1/1989 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: comfort hotel tollboden as
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
6.84%
Resultat  
  
27.9%
Egenkapital  
  
173.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 42.190.000 39.489.000 39.280.000 39.352.000 37.704.000
Resultat: 2.691.000 2.104.000 1.662.000 2.363.000 2.468.000
Egenkapital: 1.984.000 725.000 601.000 127.000 106.000
Regnskap for  Hotel Tollboden AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 42.190.000 39.489.000 39.280.000 39.352.000 37.704.000
Driftskostnader -39.523.000 -37.357.000 -37.555.000 -36.968.000 -35.059.000
Driftsresultat 2.667.000 2.133.000 1.726.000 2.384.000 2.645.000
Finansinntekter 65.000 36.000 37.000 53.000 40.000
Finanskostnader -41.000 -64.000 -100.000 -74.000 -218.000
Finans 24.000 -28.000 -63.000 -21.000 -178.000
Resultat før skatt 2.691.000 2.104.000 1.662.000 2.363.000 2.468.000
Skattekostnad -607.000 -508.000 -426.000 -618.000 -693.000
Årsresultat 2.084.000 1.596.000 1.236.000 1.745.000 1.775.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.126.000 1.143.000 11.054.000 1.533.000 2.747.000
Sum omløpsmidler 10.968.000 7.223.000 7.683.000 8.240.000 11.535.000
Sum eiendeler 12.094.000 8.366.000 18.737.000 9.773.000 14.282.000
Sum opptjent egenkapital -771.000 -831.000 -955.000 -799.000 -320.000
Sum egenkapital 1.984.000 725.000 601.000 127.000 106.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 10.000.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 10.110.000 7.641.000 8.135.000 9.647.000 14.176.000
Sum gjeld og egenkapital 12.095.000 8.366.000 18.736.000 9.774.000 14.282.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 42.190.000 39.489.000 39.280.000 39.352.000 37.704.000
Driftsinntekter 42.190.000 39.489.000 39.280.000 39.352.000 37.704.000
Varekostnad -4.571.000 -4.473.000 -4.325.000 -4.099.000 -3.370.000
Lønninger -12.843.000 -12.724.000 -12.514.000 -11.309.000 -10.872.000
Avskrivning -285.000 -290.000 -591.000 -1.470.000 -1.554.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -21.824.000 -19.870.000 -20.125.000 -20.090.000 -19.263.000
Driftskostnader -39.523.000 -37.357.000 -37.555.000 -36.968.000 -35.059.000
Driftsresultat 2.667.000 2.133.000 1.726.000 2.384.000 2.645.000
Finansinntekter 65.000 36.000 37.000 53.000 40.000
Finanskostnader -41.000 -64.000 -100.000 -74.000 -218.000
Finans 24.000 -28.000 -63.000 -21.000 -178.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.084.000 1.596.000 1.236.000 1.745.000 1.775.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 190.000 226.000 293.000 280.000 150.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 935.000 917.000 759.000 1.252.000 2.596.000
Sum varige driftsmidler 935.000 917.000 759.000 1.252.000 2.596.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 10.001.000 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 1.126.000 1.143.000 11.054.000 1.533.000 2.747.000
Varebeholdning 181.000 174.000 167.000 166.000 119.000
Kundefordringer 1.391.000 1.159.000 1.519.000 1.990.000 1.106.000
Andre fordringer 9.390.000 5.884.000 5.988.000 6.072.000 10.299.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.000 6.000 9.000 11.000 11.000
Sum omløpsmidler 10.968.000 7.223.000 7.683.000 8.240.000 11.535.000
Sum eiendeler 12.094.000 8.366.000 18.737.000 9.773.000 14.282.000
Sum opptjent egenkapital -771.000 -831.000 -955.000 -799.000 -320.000
Sum egenkapital 1.984.000 725.000 601.000 127.000 106.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 10.000.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 10.000.000 0 0
Leverandørgjeld 1.065.000 894.000 1.677.000 1.645.000 3.863.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 913.000 865.000 543.000 525.000 492.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.132.000 5.882.000 5.915.000 7.476.000 9.821.000
Sum kortsiktig gjeld 10.110.000 7.641.000 8.135.000 9.647.000 14.176.000
Sum gjeld og egenkapital 12.095.000 8.366.000 18.736.000 9.774.000 14.282.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 858.000 -418.000 -452.000 -1.407.000 -2.641.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.9 0.9 0.9 0.8
Likviditetsgrad 2 1.1 0.9 0.9 0.8 0.9
Soliditet 16.4 8.7 3.2 1.3 0.7
Resultatgrad 6.3 5.4 4.4 6.1 7.0
Rentedekningsgrad 6 33.3 17.3 32.2 12.3
Gjeldsgrad 5.1 10.5 30.2 7 133.7
Total kapitalrentabilitet 22.6 25.9 9.4 24.9 18.8
Signatur
19.02.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
12.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex