Hotel Bristol AS
Juridisk navn:  Hotel Bristol AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22826000
Postboks 489 Sentrum Kristian Ivs Gate 7 Fax: 22826001
0105 Oslo 164 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 910832824
Aksjekapital: 2.222.178 NOK
Antall ansatte: 127
Etableringsdato: 6/2/1916 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Olav Thon Gruppen As
Utvikling:
Omsetning  
  
10.58%
Resultat  
  
121.63%
Egenkapital  
  
0.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 169.382.000 153.182.000 180.003.000 162.678.000 165.043.000
Resultat: 23.160.000 -107.069.000 -7.914.000 -45.119.000 -49.761.000
Egenkapital: 38.778.000 38.692.000 37.241.000 36.453.000 35.199.000
Regnskap for  Hotel Bristol AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 169.382.000 153.182.000 180.003.000 162.678.000 165.043.000
Driftskostnader -142.939.000 -259.927.000 -187.747.000 -207.247.000 -215.482.000
Driftsresultat 26.443.000 -106.746.000 -7.744.000 -44.569.000 -50.439.000
Finansinntekter 537.000 300.000 183.000 156.000 773.000
Finanskostnader -3.819.000 -623.000 -354.000 -707.000 -97.000
Finans -3.282.000 -323.000 -171.000 -551.000 676.000
Resultat før skatt 23.160.000 -107.069.000 -7.914.000 -45.119.000 -49.761.000
Skattekostnad -5.134.000 24.590.000 1.863.000 11.497.000 13.350.000
Årsresultat 18.026.000 -82.480.000 -6.051.000 -33.621.000 -36.411.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 26.942.000 21.767.000 7.648.000 8.150.000 8.892.000
Sum omløpsmidler 205.149.000 132.516.000 68.605.000 57.841.000 63.636.000
Sum eiendeler 232.091.000 154.283.000 76.253.000 65.991.000 72.528.000
Sum opptjent egenkapital 29.072.000 28.986.000 28.986.000 28.986.000 28.986.000
Sum egenkapital 38.778.000 38.692.000 37.241.000 36.453.000 35.199.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 193.313.000 115.591.000 39.012.000 29.538.000 37.329.000
Sum gjeld og egenkapital 232.091.000 154.283.000 76.254.000 65.991.000 72.529.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 141.250.000 132.332.000 156.332.000 141.645.000 159.755.000
Andre inntekter 28.132.000 20.849.000 23.672.000 21.033.000 5.288.000
Driftsinntekter 169.382.000 153.182.000 180.003.000 162.678.000 165.043.000
Varekostnad -26.732.000 -22.797.000 -25.684.000 -23.388.000 -22.576.000
Lønninger -79.307.000 -69.632.000 -75.657.000 -72.665.000 -70.919.000
Avskrivning -7.287.000 -2.575.000 -1.544.000 -1.767.000 -1.928.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -29.613.000 -164.923.000 -84.862.000 -109.427.000 -120.059.000
Driftskostnader -142.939.000 -259.927.000 -187.747.000 -207.247.000 -215.482.000
Driftsresultat 26.443.000 -106.746.000 -7.744.000 -44.569.000 -50.439.000
Finansinntekter 537.000 300.000 183.000 156.000 773.000
Finanskostnader -3.819.000 -623.000 -354.000 -707.000 -97.000
Finans -3.282.000 -323.000 -171.000 -551.000 676.000
Konsernbidrag -17.940.000 0 6.840.000 34.875.000 36.500.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 18.026.000 -82.480.000 -6.051.000 -33.621.000 -36.411.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 437.000 341.000 815.000 914.000 771.000
Fast eiendom 2.445.000 2.525.000 2.642.000 2.772.000 2.727.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 24.050.000 18.891.000 4.181.000 4.454.000 5.384.000
Sum varige driftsmidler 26.495.000 21.416.000 6.823.000 7.226.000 8.111.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Sum anleggsmidler 26.942.000 21.767.000 7.648.000 8.150.000 8.892.000
Varebeholdning 2.798.000 2.269.000 2.450.000 2.385.000 1.974.000
Kundefordringer 8.190.000 9.247.000 10.453.000 5.182.000 8.725.000
Andre fordringer 194.139.000 120.977.000 55.680.000 50.161.000 52.839.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 23.000 23.000 23.000 113.000 98.000
Sum omløpsmidler 205.149.000 132.516.000 68.605.000 57.841.000 63.636.000
Sum eiendeler 232.091.000 154.283.000 76.253.000 65.991.000 72.528.000
Sum opptjent egenkapital 29.072.000 28.986.000 28.986.000 28.986.000 28.986.000
Sum egenkapital 38.778.000 38.692.000 37.241.000 36.453.000 35.199.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 14.519.000 21.141.000 11.016.000 7.843.000 9.717.000
Betalbar skatt 250.000 85.000 277.000 124.000 53.000
Skyldig offentlige avgifter 8.881.000 4.802.000 11.232.000 10.561.000 7.593.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 169.664.000 89.562.000 16.486.000 11.011.000 19.966.000
Sum kortsiktig gjeld 193.313.000 115.591.000 39.012.000 29.538.000 37.329.000
Sum gjeld og egenkapital 232.091.000 154.283.000 76.254.000 65.991.000 72.529.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.836.000 16.925.000 29.593.000 28.303.000 26.307.000
Likviditetsgrad 1 1 1.1 1.8 2 1.7
Likviditetsgrad 2 1 1.1 1.7 1.9 1.7
Soliditet 16.7 25.1 48.8 55.2 48.5
Resultatgrad 15.6 -69.7 -4.3 -27.4 -30.6
Rentedekningsgrad 6.9 -171.3 -21.9 -512.0
Gjeldsgrad 5 3 1 0.8 1.1
Total kapitalrentabilitet 11.6 -9.9 -67.3 -68.5
Signatur
12.11.2008
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYRETS FORMANN ALENE ELLER
VISEFORMANNEN SAMMEN MED ET STYREMEDLEM.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex