Hope Matsenter AS
Juridisk navn:  Hope Matsenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55298926
Inndalsveien 102 Inndalsveien 102 Fax: 55290592
5063 Bergen 5063 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 828113402
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 19
Etableringsdato: 8/13/1978
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: I K Lykke Drift As
Utvikling:
Omsetning  
  
14.01%
Resultat  
  
398.45%
Egenkapital  
  
18.47%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 28.250.000 24.778.000 25.562.000 27.854.000 27.157.000
Resultat: 1.286.000 258.000 63.000 433.000 299.000
Egenkapital: 3.227.000 2.724.000 2.523.000 2.477.000 2.150.000
Regnskap for  Hope Matsenter AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 28.250.000 24.778.000 25.562.000 27.854.000 27.157.000
Driftskostnader -26.879.000 -24.475.000 -25.444.000 -27.348.000 -26.786.000
Driftsresultat 1.371.000 303.000 118.000 506.000 371.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader -87.000 -46.000 -56.000 -74.000 -73.000
Finans -85.000 -45.000 -55.000 -73.000 -71.000
Resultat før skatt 1.286.000 258.000 63.000 433.000 299.000
Skattekostnad -284.000 -57.000 -17.000 -106.000 -78.000
Årsresultat 1.002.000 201.000 46.000 327.000 222.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.892.000 2.895.000 1.138.000 1.129.000 1.176.000
Sum omløpsmidler 4.559.000 3.799.000 3.189.000 3.576.000 3.628.000
Sum eiendeler 7.451.000 6.694.000 4.327.000 4.705.000 4.804.000
Sum opptjent egenkapital 3.127.000 2.624.000 2.423.000 2.377.000 2.050.000
Sum egenkapital 3.227.000 2.724.000 2.523.000 2.477.000 2.150.000
Sum langsiktig gjeld 2.036.000 2.329.000 178.000 293.000 405.000
Sum kortsiktig gjeld 2.188.000 1.640.000 1.626.000 1.936.000 2.248.000
Sum gjeld og egenkapital 7.451.000 6.693.000 4.327.000 4.706.000 4.803.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 28.131.000 24.622.000 25.396.000 27.644.000 26.913.000
Andre inntekter 119.000 156.000 165.000 210.000 244.000
Driftsinntekter 28.250.000 24.778.000 25.562.000 27.854.000 27.157.000
Varekostnad -21.221.000 -18.928.000 -19.617.000 -21.535.000 -20.968.000
Lønninger -3.195.000 -3.407.000 -3.680.000 -3.809.000 -3.831.000
Avskrivning -237.000 -83.000 -30.000 -35.000 -41.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.226.000 -2.057.000 -2.117.000 -1.969.000 -1.946.000
Driftskostnader -26.879.000 -24.475.000 -25.444.000 -27.348.000 -26.786.000
Driftsresultat 1.371.000 303.000 118.000 506.000 371.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader -87.000 -46.000 -56.000 -74.000 -73.000
Finans -85.000 -45.000 -55.000 -73.000 -71.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -500.000 0 0 0 0
Årsresultat 1.002.000 201.000 46.000 327.000 222.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 9.000 12.000 23.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.876.000 1.879.000 113.000 101.000 137.000
Sum varige driftsmidler 1.876.000 1.879.000 113.000 101.000 137.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.016.000 1.016.000 1.016.000 1.016.000 1.016.000
Sum anleggsmidler 2.892.000 2.895.000 1.138.000 1.129.000 1.176.000
Varebeholdning 1.346.000 1.312.000 1.304.000 1.526.000 1.364.000
Kundefordringer 61.000 111.000 103.000 234.000 322.000
Andre fordringer 742.000 788.000 920.000 897.000 437.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.409.000 1.588.000 861.000 919.000 1.506.000
Sum omløpsmidler 4.559.000 3.799.000 3.189.000 3.576.000 3.628.000
Sum eiendeler 7.451.000 6.694.000 4.327.000 4.705.000 4.804.000
Sum opptjent egenkapital 3.127.000 2.624.000 2.423.000 2.377.000 2.050.000
Sum egenkapital 3.227.000 2.724.000 2.523.000 2.477.000 2.150.000
Sum avsetninger til forpliktelser 21.000 24.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.036.000 2.329.000 178.000 293.000 405.000
Leverandørgjeld 636.000 912.000 836.000 1.020.000 1.357.000
Betalbar skatt 287.000 23.000 14.000 95.000 71.000
Skyldig offentlige avgifter 330.000 315.000 316.000 330.000 322.000
Utbytte -500.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 435.000 389.000 460.000 490.000 499.000
Sum kortsiktig gjeld 2.188.000 1.640.000 1.626.000 1.936.000 2.248.000
Sum gjeld og egenkapital 7.451.000 6.693.000 4.327.000 4.706.000 4.803.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.371.000 2.159.000 1.563.000 1.640.000 1.380.000
Likviditetsgrad 1 2.1 2.3 2 1.8 1
Likviditetsgrad 2 1.5 1.5 1.2 1.1 1
Soliditet 43.3 40.7 58.3 52.6 44.8
Resultatgrad 4.9 1.2 0.5 1.8 1.4
Rentedekningsgrad 15.8 6.6 2.1 6.8 5.1
Gjeldsgrad 1.3 1.5 0.7 0.9 1.2
Total kapitalrentabilitet 18.4 4.5 2.8 10.8 7.8
Signatur
23.01.2020
STYRETS FORMANN TEGNER FIRMAET.
Prokurister
23.01.2020
Prokura hver for seg
Hope Turid Karin
Prokura hver for seg
Akgeyik Hope Benedikte
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex