Holding - On As
Juridisk navn:  Holding - On As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38014000
c/o RP-Eiendom AS Postboks 4548 Grim Kartheia 5 Fax: 38014001
4673 Kristiansand S 4626 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 976584163
Aksjekapital: 610.000 NOK
Etableringsdato: 6/24/1996
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Revisjonsfirma Rune Svendsen As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
121.33%
Egenkapital  
  
1.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 269.000 -1.261.000 226.000 -56.974.000 -4.106.000
Egenkapital: -38.599.000 -39.214.000 -37.953.000 -38.265.000 18.709.000
Regnskap for  Holding - On As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -12.000 -69.000 -54.000 -2.028.000 -94.000
Driftsresultat -12.000 -69.000 -54.000 -2.027.000 -94.000
Finansinntekter 3.000 0 0 70.000 2.741.000
Finanskostnader 278.000 -1.192.000 280.000 -55.017.000 -6.753.000
Finans 281.000 -1.192.000 280.000 -54.947.000 -4.012.000
Resultat før skatt 269.000 -1.261.000 226.000 -56.974.000 -4.106.000
Skattekostnad 76.000 0 19.000 0 0
Årsresultat 345.000 -1.261.000 245.000 -56.974.000 -4.106.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 300.000 300.000 10.000 1.965.000 31.462.000
Sum omløpsmidler 1.968.000 1.302.000 1.564.000 1.623.000 27.091.000
Sum eiendeler 2.268.000 1.602.000 1.574.000 3.588.000 58.553.000
Sum opptjent egenkapital -39.546.000 -39.891.000 -38.630.000 -38.875.000 18.099.000
Sum egenkapital -38.599.000 -39.214.000 -37.953.000 -38.265.000 18.709.000
Sum langsiktig gjeld 9.666.000 13.667.000 14.045.000 92.000 40.000
Sum kortsiktig gjeld 31.201.000 27.149.000 25.482.000 41.761.000 39.804.000
Sum gjeld og egenkapital 2.269.000 1.602.000 1.574.000 3.588.000 58.553.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 -38.000 0
Nedskrivning 0 0 0 -1.963.000 0
Andre driftskostnader -12.000 -69.000 -54.000 -27.000 -94.000
Driftskostnader -12.000 -69.000 -54.000 -2.028.000 -94.000
Driftsresultat -12.000 -69.000 -54.000 -2.027.000 -94.000
Finansinntekter 3.000 0 0 70.000 2.741.000
Finanskostnader 278.000 -1.192.000 280.000 -55.017.000 -6.753.000
Finans 281.000 -1.192.000 280.000 -54.947.000 -4.012.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 345.000 -1.261.000 245.000 -56.974.000 -4.106.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 1.000.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Sum varige driftsmidler 10.000 10.000 10.000 1.010.000 10.000
Sum finansielle anleggsmidler 290.000 290.000 0 955.000 31.452.000
Sum anleggsmidler 300.000 300.000 10.000 1.965.000 31.462.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 49.000 165.000 176.000 9.022.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 60.000 1.000
Sum omløpsmidler 1.968.000 1.302.000 1.564.000 1.623.000 27.091.000
Sum eiendeler 2.268.000 1.602.000 1.574.000 3.588.000 58.553.000
Sum opptjent egenkapital -39.546.000 -39.891.000 -38.630.000 -38.875.000 18.099.000
Sum egenkapital -38.599.000 -39.214.000 -37.953.000 -38.265.000 18.709.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 21.914.000 17.235.000 13.668.000 34.405.000 32.826.000
Sum langsiktig gjeld 9.666.000 13.667.000 14.045.000 92.000 40.000
Leverandørgjeld 49.000 51.000 105.000 75.000 66.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 9.237.000 9.863.000 11.709.000 7.281.000 6.912.000
Sum kortsiktig gjeld 31.201.000 27.149.000 25.482.000 41.761.000 39.804.000
Sum gjeld og egenkapital 2.269.000 1.602.000 1.574.000 3.588.000 58.553.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -29.233.000 -25.847.000 -23.918.000 -40.138.000 -12.713.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0 0.1 0 0.7
Likviditetsgrad 2 0.1 0 0.1 0 0.7
Soliditet -1701.9 -2447.8 -2411.2 -1066.5 3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 0 -0.1 0.2
Gjeldsgrad -1.1 - -1.1 2.1
Total kapitalrentabilitet -0.4 -4.3 -3.4 -54.5 4.5
Signatur
27.05.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
22.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex