Hofos Skog As
Juridisk navn:  Hofos Skog As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bergesidevegen 513 Bergesidevegen 513 Fax:
2436 Våler I Solør 2436 Våler I Solør
Fylke: Kommune:
Innlandet Våler (Innlandet)
Org.nr: 924582693
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/12/2020
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomirådgivning As
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 4.263.000
Resultat: 275.000
Egenkapital: 365.000
Regnskap for  Hofos Skog As
Resultat 2020
Driftsinntekter 4.263.000
Driftskostnader -3.988.000
Driftsresultat 276.000
Finansinntekter
Finanskostnader -1.000
Finans -1.000
Resultat før skatt 275.000
Skattekostnad
Årsresultat 275.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 179.000
Sum omløpsmidler 2.363.000
Sum eiendeler 2.542.000
Sum opptjent egenkapital 275.000
Sum egenkapital 365.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 2.176.000
Sum gjeld og egenkapital 2.540.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.632.000
Andre inntekter 632.000
Driftsinntekter 4.263.000
Varekostnad -1.653.000
Lønninger -21.000
Avskrivning -5.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -2.309.000
Driftskostnader -3.988.000
Driftsresultat 276.000
Finansinntekter
Finanskostnader -1.000
Finans -1.000
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 275.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg 33.000
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler 33.000
Sum finansielle anleggsmidler 146.000
Sum anleggsmidler 179.000
Varebeholdning
Kundefordringer 229.000
Andre fordringer 5.000
Sum investeringer
Kasse, bank 2.129.000
Sum omløpsmidler 2.363.000
Sum eiendeler 2.542.000
Sum opptjent egenkapital 275.000
Sum egenkapital 365.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld 1.784.000
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter 93.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 299.000
Sum kortsiktig gjeld 2.176.000
Sum gjeld og egenkapital 2.540.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 187.000
Likviditetsgrad 1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.1
Soliditet 14.4
Resultatgrad 6.5
Rentedekningsgrad 276.0
Gjeldsgrad 6.0
Total kapitalrentabilitet 10.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex