Hoem Bygg Drift As
Juridisk navn:  Hoem Bygg Drift As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Glomstuvegen 12 Grønnbygget Fax:
6412 Molde 6631 Batnfjordsøra
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Gjemnes
Org.nr: 921417535
Aksjekapital: 124.500 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 8/17/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Bugge Revisjonskontor As
Regnskapsfører: Iregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
53.45%
Resultat  
  
-132.58%
Egenkapital  
  
-24.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 9.218.000 6.007.000
Resultat: -129.000 396.000
Egenkapital: 315.000 415.000
Regnskap for  Hoem Bygg Drift As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 9.218.000 6.007.000
Driftskostnader -9.340.000 -5.611.000
Driftsresultat -122.000 396.000
Finansinntekter 2.000 0
Finanskostnader -9.000 0
Finans -7.000 0
Resultat før skatt -129.000 396.000
Skattekostnad 28.000 -92.000
Årsresultat -101.000 304.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 205.000 849.000
Sum omløpsmidler 2.349.000 301.000
Sum eiendeler 2.554.000 1.150.000
Sum opptjent egenkapital 196.000 296.000
Sum egenkapital 315.000 415.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.239.000 734.000
Sum gjeld og egenkapital 2.554.000 1.149.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.218.000 6.007.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 9.218.000 6.007.000
Varekostnad -5.584.000 -568.000
Lønninger -2.689.000 -3.994.000
Avskrivning -40.000 -58.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -1.027.000 -991.000
Driftskostnader -9.340.000 -5.611.000
Driftsresultat -122.000 396.000
Finansinntekter 2.000 0
Finanskostnader -9.000 0
Finans -7.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 -200.000
Årsresultat -101.000 304.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 42.000 14.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 163.000 118.000
Sum varige driftsmidler 163.000 118.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 717.000
Sum anleggsmidler 205.000 849.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 90.000 35.000
Andre fordringer 2.086.000 236.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 173.000 30.000
Sum omløpsmidler 2.349.000 301.000
Sum eiendeler 2.554.000 1.150.000
Sum opptjent egenkapital 196.000 296.000
Sum egenkapital 315.000 415.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 966.000 0
Betalbar skatt 0 105.000
Skyldig offentlige avgifter 971.000 38.000
Utbytte 0 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 303.000 391.000
Sum kortsiktig gjeld 2.239.000 734.000
Sum gjeld og egenkapital 2.554.000 1.149.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 110.000 -433.000
Likviditetsgrad 1 1 0.4
Likviditetsgrad 2 1 0.4
Soliditet 12.3 36.1
Resultatgrad -1.3 6.6
Rentedekningsgrad -13.6
Gjeldsgrad 7.1 1.8
Total kapitalrentabilitet -4.7 34.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex