Helland Kjell Chr
Juridisk navn:  Helland Kjell Chr
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22505440
Geologsvingen 61 Geologsvingen 61 Fax: 22505440
0380 Oslo 380 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 954963004
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 2/19/1995
Foretakstype: ENK
Revisor: Holten Revisjon AS
Regnskapsfører: Acs Finans AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.22%
Resultat  
  
20.81%
Egenkapital  
  
47.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 12.117.000 12.520.000 10.377.000 10.726.000 10.555.000
Resultat: 929.000 769.000 673.000 1.111.000 572.000
Egenkapital: -3.491.000 -6.679.000 -4.404.000 -3.902.000 -3.947.000
Regnskap for  Helland Kjell Chr
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 12.117.000 12.520.000 10.377.000 10.726.000 10.555.000
Driftskostnader -11.083.000 -11.682.000 -9.614.000 -9.391.000 -9.707.000
Driftsresultat 1.034.000 839.000 763.000 1.335.000 848.000
Finansinntekter 0 2.000 7.000 0 9.000
Finanskostnader -105.000 -71.000 -97.000 -224.000 -286.000
Finans -105.000 -69.000 -90.000 -224.000 -277.000
Resultat før skatt 929.000 769.000 673.000 1.111.000 572.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 929.000 769.000 673.000 1.111.000 572.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 985.000 985.000 742.000 915.000 2.149.000
Sum omløpsmidler 121.000 565.000 1.012.000 1.516.000 3.440.000
Sum eiendeler 6.928.000 1.550.000 1.754.000 2.431.000 5.589.000
Sum opptjent egenkapital -3.491.000 -6.679.000 -4.404.000 -3.902.000 -3.947.000
Sum egenkapital -3.491.000 -6.679.000 -4.404.000 -3.902.000 -3.947.000
Sum langsiktig gjeld 1.431.000 1.371.000 1.723.000 3.093.000 5.121.000
Sum kortsiktig gjeld 8.988.000 6.858.000 4.435.000 3.241.000 4.415.000
Sum gjeld og egenkapital 6.928.000 1.550.000 1.754.000 2.432.000 5.589.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.089.000 11.397.000 10.252.000 10.529.000 10.555.000
Andre inntekter 28.000 1.123.000 125.000 197.000 0
Driftsinntekter 12.117.000 12.520.000 10.377.000 10.726.000 10.555.000
Varekostnad -741.000 -960.000 -176.000 0 0
Lønninger -3.360.000 -3.191.000 -2.913.000 -3.679.000 -4.410.000
Avskrivning -310.000 -317.000 -501.000 -1.172.000 -1.943.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.673.000 -7.214.000 -6.024.000 -4.540.000 -3.354.000
Driftskostnader -11.083.000 -11.682.000 -9.614.000 -9.391.000 -9.707.000
Driftsresultat 1.034.000 839.000 763.000 1.335.000 848.000
Finansinntekter 0 2.000 7.000 0 9.000
Finanskostnader -105.000 -71.000 -97.000 -224.000 -286.000
Finans -105.000 -69.000 -90.000 -224.000 -277.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 929.000 769.000 673.000 1.111.000 572.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.771.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.824.000 932.000 689.000 862.000 2.048.000
Sum varige driftsmidler 1.771.000 932.000 689.000 862.000 2.048.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 53.000 53.000 53.000 100.000
Sum anleggsmidler 985.000 985.000 742.000 915.000 2.149.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 447.000 -227.000 326.000 411.000 2.239.000
Andre fordringer 4.536.000 450.000 464.000 942.000 973.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 342.000 223.000 163.000 229.000
Sum omløpsmidler 121.000 565.000 1.012.000 1.516.000 3.440.000
Sum eiendeler 6.928.000 1.550.000 1.754.000 2.431.000 5.589.000
Sum opptjent egenkapital -3.491.000 -6.679.000 -4.404.000 -3.902.000 -3.947.000
Sum egenkapital -3.491.000 -6.679.000 -4.404.000 -3.902.000 -3.947.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 56.000 92.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.431.000 1.371.000 1.723.000 3.093.000 5.121.000
Leverandørgjeld 3.119.000 5.684.000 2.640.000 1.047.000 159.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 15.000 -394.000 342.000 983.000 1.429.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.854.000 1.512.000 1.361.000 1.212.000 2.826.000
Sum kortsiktig gjeld 8.988.000 6.858.000 4.435.000 3.241.000 4.415.000
Sum gjeld og egenkapital 6.928.000 1.550.000 1.754.000 2.432.000 5.589.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -6.293.000 -3.423.000 -1.725.000 -975.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.2 0.5 0.8
Likviditetsgrad 2 0.1 0.2 0.5 0.8
Soliditet -430.9 -251.1 -160.4 -70.6
Resultatgrad 6.7 7.4 12.4 8.0
Rentedekningsgrad 11.8 7.9 6 3.0
Gjeldsgrad -1.2 -1.4 -1.6 -2.4
Total kapitalrentabilitet 54.3 43.9 54.9 15.3
Signatur
26.02.2016
Prokurister
26.02.2016
PROKURA HVER FOR SEG
HOLM MAGNUS HØNSVALL
MATHIESEN ESPEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex