Hedmark Hyttebygg As
Juridisk navn:  Hedmark Hyttebygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90551103
Postboks 4 Bjørkeveien 504 Fax:
2461 Osen 2460 Osen
Fylke: Kommune:
Innlandet Åmot
Org.nr: 915696465
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/14/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-68.37%
Resultat  
  
-51.52%
Egenkapital  
  
-2717.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 871.000 2.754.000 3.856.000 2.181.000 3.332.000
Resultat: -847.000 -559.000 -853.000 -867.000 -1.464.000
Egenkapital: -817.000 -29.000 -3.222.000 -2.369.000 -1.502.000
Regnskap for  Hedmark Hyttebygg As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 871.000 2.754.000 3.856.000 2.181.000 3.332.000
Driftskostnader -1.718.000 -3.314.000 -4.705.000 -2.975.000 -4.795.000
Driftsresultat -847.000 -560.000 -849.000 -793.000 -1.463.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader 0 -4.000 -74.000 -2.000
Finans 1.000 -4.000 -74.000 -2.000
Resultat før skatt -847.000 -559.000 -853.000 -867.000 -1.464.000
Skattekostnad 63.000 0 0 0
Årsresultat -847.000 -496.000 -853.000 -867.000 -1.464.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.000 165.000 376.000 1.066.000 626.000
Sum omløpsmidler 214.000 2.859.000 422.000 940.000 619.000
Sum eiendeler 225.000 3.024.000 798.000 2.006.000 1.245.000
Sum opptjent egenkapital -847.000 -59.000 -3.252.000 -2.399.000 -1.526.000
Sum egenkapital -817.000 -29.000 -3.222.000 -2.369.000 -1.502.000
Sum langsiktig gjeld 981.000 2.752.000 3.139.000 3.638.000 1.734.000
Sum kortsiktig gjeld 62.000 302.000 881.000 737.000 1.012.000
Sum gjeld og egenkapital 226.000 3.025.000 798.000 2.006.000 1.244.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 871.000 2.754.000 3.856.000 2.061.000 3.258.000
Andre inntekter 0 -1.000 120.000 74.000
Driftsinntekter 871.000 2.754.000 3.856.000 2.181.000 3.332.000
Varekostnad -585.000 -1.261.000 -1.838.000 -805.000 -1.856.000
Lønninger -616.000 -1.359.000 -1.701.000 -1.457.000 -2.344.000
Avskrivning -153.000 -212.000 -327.000 -250.000 -166.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -364.000 -482.000 -839.000 -463.000 -429.000
Driftskostnader -1.718.000 -3.314.000 -4.705.000 -2.975.000 -4.795.000
Driftsresultat -847.000 -560.000 -849.000 -793.000 -1.463.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader 0 -4.000 -74.000 -2.000
Finans 1.000 -4.000 -74.000 -2.000
Konsernbidrag 2.689.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -847.000 -496.000 -853.000 -867.000 -1.464.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 113.000 272.000 431.000 0
Driftsløsøre 11.000 52.000 104.000 635.000 626.000
Sum varige driftsmidler 11.000 165.000 376.000 1.066.000 626.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 11.000 165.000 376.000 1.066.000 626.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 75.000 18.000 313.000
Andre fordringer 4.000 12.000 20.000 13.000 182.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 211.000 95.000 164.000 747.000 102.000
Sum omløpsmidler 214.000 2.859.000 422.000 940.000 619.000
Sum eiendeler 225.000 3.024.000 798.000 2.006.000 1.245.000
Sum opptjent egenkapital -847.000 -59.000 -3.252.000 -2.399.000 -1.526.000
Sum egenkapital -817.000 -29.000 -3.222.000 -2.369.000 -1.502.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 981.000 2.752.000 3.139.000 3.638.000 1.734.000
Leverandørgjeld 15.000 70.000 55.000 58.000 249.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -15.000 111.000 589.000 473.000 294.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 62.000 121.000 237.000 206.000 469.000
Sum kortsiktig gjeld 62.000 302.000 881.000 737.000 1.012.000
Sum gjeld og egenkapital 226.000 3.025.000 798.000 2.006.000 1.244.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 152.000 2.557.000 -459.000 203.000 -393.000
Likviditetsgrad 1 3.5 9.5 0.5 1.3 0.6
Likviditetsgrad 2 3.5 9.5 0.5 1.3 0.6
Soliditet -361.5 -403.8 -118.1 -120.7
Resultatgrad -97.2 -20.3 - -36.4 -43.9
Rentedekningsgrad -212.3 -10.7 -731.5
Gjeldsgrad -1.3 -105.3 -1.2 -1.8 -1.8
Total kapitalrentabilitet -374.8 -18.5 -106.4 -39.5 -117.6
Signatur
17.09.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
17.09.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex