Hedmark Edelgrus AS
Juridisk navn:  Hedmark Edelgrus AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62598137
Narmo Østre Fax:
2323 Ingeberg 2323 Ingeberg
Fylke: Kommune:
Innlandet Hamar
Org.nr: 966228679
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/2/1993 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vekstra Peto AS
Utvikling:
Omsetning  
  
78.4%
Resultat  
  
-65.32%
Egenkapital  
  
-11.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 446.000 250.000 448.000 328.000 389.000
Resultat: 163.000 470.000 775.000 -11.000 304.000
Egenkapital: 1.821.000 2.069.000 1.608.000 832.000 844.000
Regnskap for  Hedmark Edelgrus AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 446.000 250.000 448.000 328.000 389.000
Driftskostnader -376.000 -241.000 -165.000 -144.000 -91.000
Driftsresultat 71.000 10.000 283.000 185.000 299.000
Finansinntekter 454.000 847.000 903.000 1.000 5.000
Finanskostnader -361.000 -387.000 -410.000 -197.000 0
Finans 93.000 460.000 493.000 -196.000 5.000
Resultat før skatt 163.000 470.000 775.000 -11.000 304.000
Skattekostnad 63.000 82.000 31.000 0 -65.000
Årsresultat 226.000 552.000 807.000 -11.000 238.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.694.000 8.723.000 8.500.000 8.500.000 0
Sum omløpsmidler 588.000 676.000 742.000 1.283.000 1.064.000
Sum eiendeler 9.282.000 9.399.000 9.242.000 9.783.000 1.064.000
Sum opptjent egenkapital 1.721.000 1.969.000 1.508.000 732.000 744.000
Sum egenkapital 1.821.000 2.069.000 1.608.000 832.000 844.000
Sum langsiktig gjeld 7.100.000 7.331.000 7.599.000 8.769.000 0
Sum kortsiktig gjeld 361.000 0 35.000 181.000 221.000
Sum gjeld og egenkapital 9.282.000 9.400.000 9.242.000 9.782.000 1.065.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 389.000 195.000 346.000 186.000 247.000
Andre inntekter 57.000 55.000 102.000 142.000 142.000
Driftsinntekter 446.000 250.000 448.000 328.000 389.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000
Avskrivning -29.000 -7.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -338.000 -225.000 -156.000 -135.000 -82.000
Driftskostnader -376.000 -241.000 -165.000 -144.000 -91.000
Driftsresultat 71.000 10.000 283.000 185.000 299.000
Finansinntekter 454.000 847.000 903.000 1.000 5.000
Finanskostnader -361.000 -387.000 -410.000 -197.000 0
Finans 93.000 460.000 493.000 -196.000 5.000
Konsernbidrag -99.000 -91.000 -31.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 226.000 552.000 807.000 -11.000 238.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 194.000 223.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 194.000 223.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 8.500.000 8.500.000 8.500.000 8.500.000 0
Sum anleggsmidler 8.694.000 8.723.000 8.500.000 8.500.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 459.000 538.000 571.000 967.000 921.000
Andre fordringer 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 110.000 119.000 152.000 296.000 124.000
Sum omløpsmidler 588.000 676.000 742.000 1.283.000 1.064.000
Sum eiendeler 9.282.000 9.399.000 9.242.000 9.783.000 1.064.000
Sum opptjent egenkapital 1.721.000 1.969.000 1.508.000 732.000 744.000
Sum egenkapital 1.821.000 2.069.000 1.608.000 832.000 844.000
Sum avsetninger til forpliktelser 10.000 9.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.100.000 7.331.000 7.599.000 8.769.000 0
Leverandørgjeld 306.000 0 3.000 70.000 70.000
Betalbar skatt 34.000 0 0 0 65.000
Skyldig offentlige avgifter 21.000 0 -1.000 10.000 28.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 32.000 101.000 57.000
Sum kortsiktig gjeld 361.000 0 35.000 181.000 221.000
Sum gjeld og egenkapital 9.282.000 9.400.000 9.242.000 9.782.000 1.065.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 227.000 676.000 707.000 1.102.000 843.000
Likviditetsgrad 1 1.6 21.2 7.1 4.8
Likviditetsgrad 2 1.6 0 21.2 7.1 4.8
Soliditet 19.6 2 17.4 8.5 79.2
Resultatgrad 15.9 4 63.2 56.4 76.9
Rentedekningsgrad 0.2 0 0.7 0.9
Gjeldsgrad 4.1 3.5 4.7 10.8 0.3
Total kapitalrentabilitet 5.7 9.1 12.8 1.9 28.5
Signatur
09.09.2021
STYRETS FORMANN OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
09.09.2021
PROKURA HVER FOR SEG
SKRAASTAD ULF E
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex